Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in June 2006

 

1.  Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

217699

397247

179548

2154

127709

85107

Autonomous Republic of Crimea

9376

16058

6682

96

4664

3702

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

7743

15570

7827

77

4755

3106

Volyn

6552

8087

1535

46

3187

1388

Dnipropetrovsk

15627

30987

15360

158

9325

6979

Donetsk

18437

42719

24282

221

11347

8726

Zhytomyr

6599

12882

6283

92

3673

2442

Zakarpattya

7621

8338

717

71

4085

1455

Zaporizhzhya

8140

15876

7736

88

4641

3569

Ivano-Frankivsk

7666

9538

1872

68

4537

2083

Kyiv

8178

16212

8034

83

5426

3630

Kirovohrad

4734

10109

5375

59

2414

2072

Luhansk

9486

22685

13199

114

5985

4761

Lviv

12969

18163

5194

95

7243

3425

Mykolayiv

5505

10216

4711

44

3050

2507

Odesa

11779

20807

9028

150

6744

4361

Poltava

6446

14714

8268

49

3919

3083

Rivne

7582

8334

752

66

3717

1713

Sumy

4762

11772

7010

32

2871

2192

Ternopil

5597

8656

3059

56

3617

1672

Kharkiv

11357

23742

12385

98

7260

5313

Kherson

5379

9368

3989

57

2686

2215

Khmelnytskiy

6451

12450

–5999

75

4030

2593

Cherkasy

5533

12576

7043

49

3385

2613

Chernivtsi

4751

6364

–1613

64

2671

1507

Chernihiv

4530

12859

8329

46

2778

1916

City of Kyiv

13163

15229

2066

89

8439

5162

Sevastopol agglomeration

1736

2936

–1200

11

1260

922

 

2.   Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

 (per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,4

17,1

7,7

10,0

5,5

3,7

Autonomous Republic of Crimea

9,5

16,3

6,8

10,5

4,7

3,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,2

18,5

–9,3

10,1

5,6

3,7

Volyn

12,7

15,7

–3,0

7,2

6,2

2,7

Dnipropetrovsk

9,2

18,2

–9,0

10,3

5,5

4,1

Donetsk

8,1

18,7

–10,6

12,1

5,0

3,8

Zhytomyr

10,0

19,6

9,6

14,1

5,6

3,7

Zakarpattya

12,3

13,5

–1,2

9,0

6,6

2,4

Zaporizhzhya

8,8

17,2

–8,4

10,9

5,0

3,9

Ivano-Frankivsk

11,1

13,9

2,8

9,0

6,6

3,0

Kyiv

9,4

18,6

–9,2

10,1

6,2

4,2

Kirovohrad

9,0

19,2

–10,2

12,9

4,6

3,9

Luhansk

8,0

19,0

–11,0

12,4

5,0

4,0

Lviv

10,2

14,2

–4,0

7,3

5,7

2,7

Mykolayiv

9,1

16,9

7,8

8,0

5,1

4,2

Odesa

9,9

17,5

7,6

12,5

5,7

3,7

Poltava

8,4

19,1

–10,7

8,0

5,1

4,0

Rivne

13,2

14,5

–1,3

9,0

6,5

3,0

Sumy

7,9

19,4

–11,5

7,0

4,7

3,6

Ternopil

10,2

15,7

–5,5

10,1

6,6

3,0

Kharkiv

8,1

17,0

8,9

8,6

5,2

3,8

Kherson

9,7

16,8

–7,1

11,0

4,8

4,0

Khmelnytskiy

9,5

18,3

8,8

11,9

5,9

3,8

Cherkasy

8,3

19,0

–10,7

9,2

5,1

3,9

Chernivtsi

10,6

14,1

–3,5

13,1

5,9

3,3

Chernihiv

7,8

22,3

–14,5

10,3

4,8

3,3

City of Kyiv

9,8

11,4

–1,6

6,7

6,3

3,9

Sevastopol agglomeration

9,2

15,6

–6,4

6,1

6,7

4,9

*/ Per 1,000 infants