Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in July 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

258549

453679

195130

2524

166164

99930

Autonomous Republic of Crimea

11165

18394

7229

108

5983

4345

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9217

17736

8519

94

6211

3587

Volyn

7771

9238

1467

56

4086

1622

Dnipropetrovsk

18664

35399

16735

186

12313

8173

Donetsk

22001

48634

26633

258

14940

10376

Zhytomyr

7814

14637

6823

106

4883

2855

Zakarpattya

9019

9558

539

86

4919

1678

Zaporizhzhya

9578

18201

8623

103

5997

4206

Ivano-Frankivsk

8992

10937

1945

87

5703

2425

Kyiv

9699

18596

8897

98

7109

4238

Kirovohrad

5609

11470

5861

67

3063

2472

Luhansk

11198

25877

14679

134

8005

5650

Lviv

15405

20767

5362

115

9632

4024

Mykolayiv

6534

11604

5070

51

3799

2939

Odesa

13958

23661

9703

180

8422

5119

Poltava

7655

16834

9179

52

5160

3659

Rivne

9015

9570

555

77

4729

1967

Sumy

5677

13412

7735

34

3841

2567

Ternopil

6684

9882

3198

62

4672

1952

Kharkiv

13583

27097

13514

110

9598

6295

Kherson

6375

10681

4306

68

3402

2623

Khmelnytskiy

7628

14168

6540

87

5448

2984

Cherkasy

6555

14390

7835

58

4384

3074

Chernivtsi

5699

7290

1591

78

3543

1815

Chernihiv

5283

14664

9381

51

3598

2220

City of Kyiv

15678

17598

1920

107

11072

5970

Sevastopol agglomeration

2093

3384

1291

11

1652

1095

  

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

 Ukraine

9,5

16,7

7,2

10,0

6,1

3,7

Autonomous Republic of Crimea

9,7

16,0

6,3

10,1

5,2

3,8

       oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,4

18,0

8,6

10,5

6,3

3,6

Volyn

12,9

15,3

2,4

7,5

6,8

2,7

Dnipropetrovsk

9,3

17,7

8,4

10,4

6,2

4,1

Donetsk

8,2

18,2

–10,0

12,1

5,6

3,9

Zhytomyr

10,1

19,0

8,9

13,9

6,3

3,7

Zakarpattya

12,5

13,2

0,7

9,3

6,8

2,3

Zaporizhzhya

8,9

16,9

–8,0

10,9

5,6

3,9

Ivano-Frankivsk

11,2

13,6

2,4

9,8

7,1

3,0

Kyiv

9,5

18,2

8,7

10,2

7,0

4,1

Kirovohrad

9,1

18,6

9,5

12,5

5,0

4,0

Luhansk

8,0

18,6

–10,6

12,4

5,7

4,1

Lviv

10,3

13,9

3,6

7,5

6,4

2,7

Mykolayiv

9,2

16,4

7,2

7,9

5,4

4,2

Odesa

10,0

17,0

7,0

12,8

6,0

3,7

Poltava

8,5

18,7

–10,2

7,2

5,7

4,1

Rivne

13,4

14,3

0,9

8,9

7,0

2,9

Sumy

8,0

18,9

–10,9

6,3

5,4

3,6

Ternopil

10,4

15,3

4,9

9,6

7,2

3,0

Kharkiv

8,3

16,5

8,2

8,3

5,9

3,8

Kherson

9,8

16,4

6,6

11,2

5,2

4,0

Khmelnytskiy

9,6

17,8

8,2

11,8

6,8

3,7

Cherkasy

8,4

18,5

–10,1

9,3

5,6

4,0

Chernivtsi

10,8

13,8

–3,0

13,6

6,7

3,4

Chernihiv

7,8

21,7

–13,9

9,8

5,3

3,3

City of Kyiv

10,0

11,2

–1,2

6,9

7,1

3,8

Sevastopol agglomeration

9,5

15,4

5,9

5,2

7,5

5,0

*/Per 1,000 infants