Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in September 2006.

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

341941

567119

–225178

3289

264043

130199

Autonomous Republic of Crimea

14917

22956

–8039

143

10664

5803

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

12054

21986

–9932

121

9388

4550

Volyn

10234

11543

–1309

75

6053

2059

Dnipropetrovsk

24805

44474

–19669

242

20511

10710

Donetsk

29075

60999

–31924

321

24727

13698

Zhytomyr

10244

18118

–7874

126

7707

3619

Zakarpattya

11986

11945

41

113

7092

2173

Zaporizhzhya

12839

22958

–10119

128

10037

5528

Ivano-Frankivsk

11773

13685

–1912

121

8388

3094

Kyiv

12944

23455

–10511

134

11218

5488

Kirovohrad

7366

14246

–6880

91

5161

3200

Luhansk

14764

32112

–17348

176

13131

7392

Lviv

20435

25888

–5453

166

14765

5201

Mykolayiv

8664

14531

–5867

65

6304

3864

Odesa

18584

29264

–10680

218

13281

6850

Poltava

10044

21154

–11110

62

8502

4702

Rivne

11802

11875

–73

106

6889

2414

Sumy

7496

16821

–9325

42

6313

3319

Ternopil

8733

12327

–3594

86

6724

2586

Kharkiv

17916

34061

–16145

137

15456

8267

Kherson

8450

13316

–4866

89

5524

3395

Khmelnytskiy

10018

17635

–7617

111

8130

3740

Cherkasy

8577

17937

–9360

81

7052

4016

Chernivtsi

7641

9050

–1409

101

5343

2446

Chernihiv

6923

18280

–11357

64

5761

2939

City of Kyiv

20838

22220

–1382

154

17288

7707

Sevastopol agglomeration

2819

4283

–1464

16

2634

1439

 

2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,8

16,2

–6,4

10,1

7,5

3,7

Autonomous Republic of Crimea

10,1

15,5

–5,4

10,2

7,2

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,5

17,3

–7,8

10,5

7,4

3,6

Volyn

13,2

14,8

–1,6

7,7

7,8

2,6

Dnipropetrovsk

9,6

17,3

–7,7

10,4

8,0

4,2

Donetsk

8,4

17,7

–9,3

11,6

7,2

4,0

Zhytomyr

10,3

18,3

–8,0

12,8

7,8

3,6

Zakarpattya

12,9

12,8

0,1

9,5

7,6

2,3

Zaporizhzhya

9,2

16,5

–7,3

10,5

7,2

4,0

Ivano-Frankivsk

11,3

13,2

–1,9

10,6

8,1

3,0

Kyiv

9,8

17,8

–8,0

10,7

8,5

4,2

Kirovohrad

9,3

17,9

–8,6

13,1

6,5

4,0

Luhansk

8,2

17,9

–9,7

12,6

7,3

4,1

Lviv

10,6

13,4

–2,8

8,4

7,7

2,7

Mykolayiv

9,5

16,0

–6,5

7,8

6,9

4,2

Odesa

10,4

16,3

–5,9

12,0

7,4

3,8

Poltava

8,7

18,3

–9,6

6,6

7,3

4,1

Rivne

13,6

13,7

–0,1

9,5

8,0

2,8

Sumy

8,2

18,4

–10,2

6,0

6,9

3,6

Ternopil

10,5

14,8

–4,3

10,3

8,1

3,1

Kharkiv

8,5

16,1

–7,6

7,9

7,3

3,9

Kherson

10,1

15,9

–5,8

11,3

6,6

4,0

Khmelnytskiy

9,8

17,2

–7,4

11,6

7,9

3,7

Cherkasy

8,6

17,9

–9,3

10,0

7,1

4,0

Chernivtsi

11,2

13,3

–2,1

13,7

7,9

3,6

Chernihiv

8,0

21,0

–13,0

9,5

6,6

3,4

City of Kyiv

10,3

11,0

–0,7

7,7

8,6

3,8

Sevastopol agglomeration

9,9

15,1

–5,2

5,8

9,3

5,1

*/ Per 1,000 infants