Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in October, 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

383384

631403

–248019

3689

303131

146399

Autonomous Republic of Crimea

16769

25412

–8643

165

12344

6613

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

13602

24452

–10850

130

10862

5071

Volyn

11501

12955

–1454

84

7081

2311

Dnipropetrovsk

27899

49494

–21595

279

23335

12025

Donetsk

32680

67808

–35128

353

28012

15512

Zhytomyr

11363

20177

–8814

130

8814

4023

Zakarpattya

13644

13239

405

126

8214

2399

Zaporizhzhya

14368

25476

–11108

141

11578

6225

Ivano-Frankivsk

13219

15265

–2046

138

9560

3470

Kyiv

14495

26255

–11760

138

12805

6127

Kirovohrad

8185

15896

–7711

105

5945

3578

Luhansk

16491

35562

–19071

196

14803

8457

Lviv

22762

28852

–6090

180

17013

5796

Mykolayiv

9701

16129

–6428

78

7502

4344

Odesa

20927

32567

–11640

243

15921

7759

Poltava

11286

23543

–12257

73

9655

5318

Rivne

13180

13335

–155

119

8056

2670

Sumy

8368

18669

–10301

53

7053

3719

Ternopil

9818

13773

–3955

93

7649

2877

Kharkiv

20010

37952

–17942

147

17483

9293

Kherson

9506

14822

–5316

98

6561

3843

Khmelnytskiy

11272

19594

–8322

131

9261

4147

Cherkasy

9609

19992

–10383

95

8013

4533

Chernivtsi

8561

10135

–1574

116

6376

2735

Chernihiv

7754

20428

–12674

71

6542

3276

City of Kyiv

23233

24864

–1631

189

19660

8666

Sevastopol agglomeration

3181

4757

–1576

18

3033

1612

 

2. Crude birth, death, natural increase,  marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,8

16,2

–6,4

10,1

7,8

3,8

Autonomous Republic of Crimea

10,2

15,4

–5,2

10,6

7,5

4,0

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,6

17,3

–7,7

10,1

7,7

3,6

Volyn

13,3

15,0

–1,7

7,7

8,2

2,7

Dnipropetrovsk

9,7

17,3

–7,6

10,7

8,2

4,2

Donetsk

8,5

17,7

–9,2

11,4

7,3

4,0

Zhytomyr

10,3

18,3

–8,0

11,8

8,0

3,6

Zakarpattya

13,2

12,8

0,4

9,5

7,9

2,3

Zaporizhzhya

9,3

16,5

–7,2

10,3

7,5

4,0

Ivano-Frankivsk

11,4

13,2

–1,8

10,9

8,3

3,0

Kyiv

9,9

17,9

–8,0

9,9

8,7

4,2

Kirovohrad

9,3

18,0

–8,7

13,6

6,7

4,0

Luhansk

8,3

17,8

–9,5

12,5

7,4

4,2

Lviv

10,6

13,5

–2,9

8,2

7,9

2,7

Mykolayiv

9,6

15,9

–6,3

8,4

7,4

4,3

Odesa

10,5

16,3

–5,8

12,0

8,0

3,9

Poltava

8,7

18,3

–9,6

7,0

7,5

4,1

Rivne

13,7

13,9

–0,2

9,5

8,4

2,8

Sumy

8,2

18,4

–10,2

6,8

6,9

3,7

Ternopil

10,6

14,9

–4,3

10,0

8,3

3,1

Kharkiv

8,5

16,1

–7,6

7,7

7,4

4,0

Kherson

10,2

15,9

–5,7

11,1

7,0

4,1

Khmelnytskiy

9,9

17,2

–7,3

12,3

8,1

3,6

Cherkasy

8,6

17,9

–9,3

10,5

7,2

4,1

Chernivtsi

11,3

13,4

–2,1

14,1

8,4

3,6

Chernihiv

8,0

21,1

–13,1

9,5

6,8

3,4

City of Kyiv

10,3

11,0

–0,7

8,5

8,7

3,9

Sevastopol agglomeration

10,1

15,1

–5,0

5,9

9,6

5,1

*/ Per 1,000 infants