Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-November 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

422589

696363

–273774

4069

336400

163377

Autonomous Republic of Crimea

18391

28119

–9728

181

13770

7349

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

15009

27002

–11993

141

12190

5639

Volyn

12630

14325

–1695

92

7935

2577

Dnipropetrovsk

30750

54696

–23946

313

25505

13508

Donetsk

36102

74622

–38520

383

30708

17344

Zhytomyr

12547

22233

–9686

138

9880

4515

Zakarpattya

15165

14590

575

139

9382

2638

Zaporizhzhya

15840

28045

–12205

155

12715

6997

Ivano-Frankivsk

14576

16825

–2249

157

10606

3902

Kyiv

15983

28992

–13009

150

14253

6806

Kirovohrad

8989

17580

–8591

117

6622

3975

Luhansk

18151

39036

–20885

219

16167

9373

Lviv

25107

31849

–6742

199

18916

6408

Mykolayiv

10756

17776

–7020

91

8400

4874

Odesa

23110

35942

–12832

260

18013

8703

Poltava

12378

25863

–13485

83

10644

5934

Rivne

14504

14721

–217

135

9022

2978

Sumy

9231

20614

–11383

71

7763

4168

Ternopil

10711

15205

–4494

98

8448

3188

Kharkiv

22032

41852

–19820

167

19249

10403

Kherson

10512

16405

–5893

103

7366

4278

Khmelnytskiy

12410

21651

–9241

143

10308

4578

Cherkasy

10544

22060

–11516

103

8959

5062

Chernivtsi

9435

11227

–1792

128

7137

3018

Chernihiv

8581

22457

–13876

76

7331

3664

City of Kyiv

25627

27432

–1805

207

21767

9683

Sevastopol agglomeration

3518

5244

–1726

20

3344

1815

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,9

16,3

–6,4

10,1

7,9

3,8

Autonomous Republic of Crimea

10,1

15,5

–5,4

10,5

7,6

4,1

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,7

17,4

–7,7

9,9

7,9

3,6

Volyn

13,3

15,1

–1,8

7,7

8,3

2,7

Dnipropetrovsk

9,8

17,4

–7,6

10,9

8,1

4,3

Donetsk

8,6

17,7

–9,1

11,2

7,3

4,1

Zhytomyr

10,4

18,4

–8,0

11,4

8,2

3,7

Zakarpattya

13,3

12,8

0,5

9,5

8,2

2,3

Zaporizhzhya

9,3

16,5

–7,2

10,3

7,5

4,1

Ivano-Frankivsk

11,5

13,3

–1,8

11,2

8,4

3,1

Kyiv

9,9

18,0

–8,1

9,8

8,9

4,2

Kirovohrad

9,2

18,1

–8,9

13,7

6,8

4,1

Luhansk

8,3

17,8

–9,5

12,7

7,4

4,3

Lviv

10,7

13,5

–2,8

8,2

8,0

2,7

Mykolayiv

9,7

16,0

–6,3

8,8

7,5

4,4

Odesa

10,5

16,3

–5,8

11,7

8,2

4,0

Poltava

8,7

18,2

–9,5

7,2

7,5

4,2

Rivne

13,7

13,9

–0,2

9,8

8,5

2,8

Sumy

8,3

18,5

–10,2

8,3

7,0

3,7

Ternopil

10,6

15,0

–4,4

9,5

8,3

3,1

Kharkiv

8,5

16,2

–7,7

7,9

7,5

4,0

Kherson

10,2

15,9

–5,7

10,5

7,2

4,2

Khmelnytskiy

9,9

17,3

–7,4

12,1

8,2

3,7

Cherkasy

8,6

18,0

–9,4

10,3

7,3

4,1

Chernivtsi

11,4

13,5

–2,1

14,1

8,6

3,6

Chernihiv

8,1

21,1

–13,0

9,2

6,9

3,4

City of Kyiv

10,4

11,1

–0,7

8,4

8,8

3,9

Sevastopol agglomeration

10,1

15,1

–5,0

5,9

9,6

5,2

*/ Per 1,000 infants