Archives: 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-December 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

460368

758093

-297725

4433

354959

179123

Autonomous Republic of Crimea

20041

30579

-10538

197

14788

7965

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

16287

29315

-13028

150

12730

6174

Volyn

13728

15615

-1887

104

8135

2822

Dnipropetrovsk

33531

59439

-25908

345

27209

14871

Donetsk

39327

81271

-41944

427

32818

19086

Zhytomyr

13654

24200

-10546

149

10228

4996

Zakarpattya

16530

15899

631

157

9621

2874

Zaporizhzhya

17241

30514

-13273

168

13577

7624

Ivano-Frankivsk

15813

18399

-2586

166

11006

4279

Kyiv

17383

31470

-14087

162

14953

7489

Kirovohrad

9755

19093

-9338

127

7108

4347

Luhansk

19833

42572

-22739

240

17244

10358

Lviv

27272

34745

-7473

211

19485

6977

Mykolayiv

11736

19300

-7564

99

9036

5326

Odesa

25113

39183

-14070

275

19241

9518

Poltava

13564

28053

-14489

94

11238

6513

Rivne

15758

16072

-314

148

9319

3286

Sumy

10129

22436

-12307

77

8084

4598

Ternopil

11623

16556

-4933

109

8726

3467

Kharkiv

24025

45496

-21471

182

20507

11454

Kherson

11475

17864

-6389

110

7894

4651

Khmelnytskiy

13477

23569

-10092

156

10676

5040

Cherkasy

11526

24029

-12503

113

9450

5530

Chernivtsi

10161

12258

-2097

134

7403

3262

Chernihiv

9445

24502

-15057

83

7604

4054

City of Kyiv

28101

29920

-1819

226

23302

10597

Sevastopol agglomeration

3840

5744

-1904

24

3577

1965

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,8

16,2

-6,4

10,1

7,6

3,8

Autonomous Republic of Crimea

10,1

15,4

-5,3

10,4

7,5

4,0

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,6

17,3

-7,7

9,6

7,5

3,6

Volyn

13,2

15,0

-1,8

7,9

7,8

2,7

Dnipropetrovsk

9,8

17,3

-7,5

10,9

7,9

4,3

Donetsk

8,6

17,7

-9,1

11,4

7,1

4,1

Zhytomyr

10,3

18,3

-8,0

11,3

7,7

3,8

Zakarpattya

13,3

12,8

0,5

9,8

7,7

2,3

Zaporizhzhya

9,3

16,5

-7,2

10,2

7,3

4,1

Ivano-Frankivsk

11,4

13,3

-1,9

10,8

7,9

3,1

Kyiv

9,9

17,9

-8,0

9,6

8,5

4,3

Kirovohrad

9,2

18,0

-8,8

13,6

6,7

4,1

Luhansk

8,3

17,8

-9,5

12,7

7,2

4,3

Lviv

10,6

13,5

-2,9

8,0

7,6

2,7

Mykolayiv

9,7

15,9

-6,2

8,8

7,4

4,4

Odesa

10,4

16,3

-5,9

11,3

8,0

4,0

Poltava

8,7

18,1

-9,4

7,4

7,3

4,2

Rivne

13,6

13,9

-0,3

9,8

8,1

2,8

Sumy

8,3

18,4

-10,1

8,2

6,6

3,8

Ternopil

10,5

14,9

-4,4

9,7

7,9

3,1

Kharkiv

8,5

16,1

-7,6

7,8

7,3

4,1

Kherson

10,2

15,9

-5,7

10,3

7,0

4,1

Khmelnytskiy

9,9

17,2

-7,3

12,1

7,8

3,7

Cherkasy

8,6

18,0

-9,4

10,3

7,1

4,1

Chernivtsi

11,2

13,5

-2,3

13,5

8,2

3,6

Chernihiv

8,1

21,1

-13,0

9,2

6,6

3,5

City of Kyiv

10,4

11,1

-0,7

8,4

8,6

3,9

Sevastopol agglomeration

10,1

15,1

-5,0

6,5

9,4

5,2

*/ Per 1,000 infants