Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

37113

69837

–32724

402

17237

13944

Autonomous Republic of Crimea

1550

2978

–1428

17

644

525

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1302

2699

–1397

10

669

544

Volyn

1059

1474

–415

12

452

239

Dnipropetrovsk

2927

5517

–2590

25

1185

1244

Donetsk

3272

7598

–4326

45

1604

1504

Zhytomyr

1103

2211

–1108

15

469

348

Zakarpattya

1445

1554

–109

12

730

238

Zaporizhzhya

1372

2747

–1375

21

539

536

Ivano-Frankivsk

1304

1818

–514

16

658

348

Kyiv

1408

2762

–1354

13

711

575

Kirovohrad

859

1768

–909

4

332

326

Luhansk

1598

3977

–2379

29

847

799

Lviv

2189

3279

–1090

20

930

509

Mykolayiv

990

1807

–817

7

418

373

Odesa

2012

3584

–1572

24

900

716

Poltava

1014

2585

–1571

8

473

454

Rivne

1268

1432

–164

10

553

279

Sumy

778

2053

–1275

6

381

406

Ternopil

888

1495

–607

5

481

252

Kharkiv

2010

4123

–2113

17

984

905

Kherson

903

1577

–674

11

338

326

Khmelnytskiy

1076

2097

–1021

13

561

427

Cherkasy

941

2202

–1261

19

447

432

Chernivtsi

770

1136

–366

11

354

267

Chernihiv

738

2119

–1381

9

374

369

City of Kyiv

2035

2693

–658

18

1026

848

Sevastopol agglomeration

302

552

–250

5

177

155

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,3

17,6

–8,3

10,5

4,4

3,5

Autonomous Republic of Crimea

9,2

17,7

–8,5

10,2

3,8

3,1

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,1

18,9

–9,8

7,4

4,7

3,8

Volyn

12,0

16,7

–4,7

10,6

5,1

2,7

Dnipropetrovsk

10,1

19,0

–8,9

8,9

4,1

4,3

Donetsk

8,4

19,5

–11,1

13,7

4,1

3,9

Zhytomyr

9,9

19,8

–9,9

13,2

4,2

3,1

Zakarpattya

13,7

14,7

–1,0

8,7

6,9

2,3

Zaporizhzhya

8,7

17,5

–8,8

14,7

3,4

3,4

Ivano-Frankivsk

11,1

15,5

–4,4

12,2

5,6

3,0

Kyiv

9,5

18,6

–9,1

9,0

4,8

3,9

Kirovohrad

9,6

19,8

–10,2

4,9

3,7

3,6

Luhansk

7,9

19,7

–11,8

17,6

4,2

4,0

Lviv

10,0

15,0

–5,0

8,8

4,3

2,3

Mykolayiv

9,6

17,5

–7,9

7,2

4,1

3,6

Odesa

9,9

17,6

–7,7

11,5

4,4

3,5

Poltava

7,8

19,8

–12,0

7,1

3,6

3,5

Rivne

12,9

14,6

–1,7

7,6

5,6

2,8

Sumy

7,6

20,0

–12,4

7,2

3,7

3,9

Ternopil

9,5

15,9

–6,4

5,2

5,1

2,7

Kharkiv

8,4

17,3

–8,9

8,5

4,1

3,8

Kherson

9,5

16,6

–7,1

11,6

3,6

3,4

Khmelnytskiy

9,3

18,1

–8,8

11,6

4,9

3,7

Cherkasy

8,3

19,5

–11,2

19,8

4,0

3,8

Chernivtsi

10,0

14,8

–4,8

13,1

4,6

3,5

Chernihiv

7,6

21,7

–14,1

11,5

3,8

3,8

City of Kyiv

8,8

11,6

–2,8

7,8

4,4

3,7

Sevastopol agglomeration

9,4

17,1

–7,7

15,7

5,5

4,8

*/ Per 1,000 infants