Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-February 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

74343

132957

–58614

805

39615

28440

Autonomous Republic of Crimea

3240

5423

–2183

34

1352

1158

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

2620

5052

–2432

22

1528

1093

Volyn

2182

2677

–495

20

1006

471

Dnipropetrovsk

5615

10318

–4703

50

2577

2488

Donetsk

6437

14166

–7729

97

3490

3085

Zhytomyr

2226

4081

–1855

27

1199

722

Zakarpattya

2724

3038

–314

29

1619

474

Zaporizhzhya

2792

5248

–2456

40

1209

1179

Ivano-Frankivsk

2585

3706

–1121

30

1589

688

Kyiv

2856

5352

–2496

27

1693

1127

Kirovohrad

1693

3356

–1663

16

773

654

Luhansk

3210

7620

–4410

50

1815

1718

Lviv

4311

6430

–2119

35

2353

990

Mykolayiv

1936

3343

–1407

15

942

803

Odesa

4033

6643

–2610

46

2049

1476

Poltava

2055

5037

–2982

20

1215

935

Rivne

2489

2753

–264

24

1250

564

Sumy

1585

3943

–2358

15

932

763

Ternopil

1843

3003

–1160

18

1136

558

Kharkiv

4079

7787

–3708

32

2281

1818

Kherson

1810

2980

–1170

23

777

628

Khmelnytskiy

2177

3966

–1789

23

1203

818

Cherkasy

1905

4286

–2381

29

1067

885

Chernivtsi

1543

2210

–667

20

803

544

Chernihiv

1530

4292

–2762

16

922

687

City of Kyiv

4272

5248

–976

38

2465

1786

Sevastopol agglomeration

595

999

–404

9

370

328

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude Death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,9

17,7

–7,8

10,5

5,3

3,8

Autonomous Republic of Crimea

10,1

16,9

–6,8

10,1

4,2

3,6

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,6

18,5

–8,9

8,1

5,6

4,0

Volyn

13,0

16,0

–3,0

8,7

6,0

2,8

Dnipropetrovsk

10,2

18,7

–8,5

8,9

4,7

4,5

Donetsk

8,7

19,1

–10,4

14,8

4,7

4,2

Zhytomyr

10,5

19,2

–8,7

11,8

5,6

3,4

Zakarpattya

13,6

15,1

–1,5

10,5

8,1

2,4

Zaporizhzhya

9,4

17,6

–8,2

13,9

4,1

4,0

Ivano-Frankivsk

11,5

16,5

–5,0

11,3

7,1

3,1

Kyiv

10,1

18,9

–8,8

9,3

6,0

4,0

Kirovohrad

9,9

19,7

–9,8

9,7

4,5

3,8

Luhansk

8,3

19,8

–11,5

15,1

4,7

4,5

Lviv

10,4

15,5

–5,1

7,7

5,7

2,4

Mykolayiv

9,9

17,1

–7,2

7,6

4,8

4,1

Odesa

10,4

17,1

–6,7

11,0

5,3

3,8

Poltava

8,3

20,3

–12,0

8,9

4,9

3,8

Rivne

13,3

14,7

–1,4

9,1

6,7

3,0

Sumy

8,1

20,2

–12,1

8,9

4,8

3,9

Ternopil

10,3

16,8

–6,5

9,3

6,4

3,1

Kharkiv

9,0

17,2

–8,2

7,9

5,0

4,0

Kherson

10,0

16,5

–6,5

12,1

4,3

3,5

Khmelnytskiy

9,9

18,0

–8,1

10,2

5,5

3,7

Cherkasy

8,9

20,0

–11,1

15,1

5,0

4,1

Chernivtsi

10,5

15,1

–4,6

11,9

5,5

3,7

Chernihiv

8,2

23,0

–14,8

10,2

5,0

3,7

City of Kyiv

9,7

11,9

–2,2

8,2

5,6

4,1

Sevastopol agglomeration

9,7

16,3

–6,6

14,1

6,0

5,4

*/ Per 1,000 infants