Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-March 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

112375

202422

–90047

1205

52740

43856

Autonomous Republic of Crimea

4984

8250

–3266

57

2049

1860

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

4044

7845

–3801

34

1933

1631

Volyn

3350

4123

–773

24

1181

744

Dnipropetrovsk

8319

15857

–7538

79

3777

3797

Donetsk

9550

21734

–12184

138

4811

4638

Zhytomyr

3399

6277

–2878

45

1464

1185

Zakarpattya

3974

4489

–515

47

1819

727

Zaporizhzhya

4137

7930

–3793

56

1835

1878

Ivano-Frankivsk

3854

5343

–1489

49

2004

1035

Kyiv

4372

8281

–3909

32

2212

1769

Kirovohrad

2487

5179

–2692

29

1077

974

Luhansk

4808

11285

–6477

69

2445

2623

Lviv

6502

9523

–3021

49

2826

1579

Mykolayiv

2959

5145

–2186

24

1363

1247

Odesa

6212

10036

–3824

72

2970

2299

Poltava

3179

7705

–4526

33

1603

1465

Rivne

3759

4117

–358

43

1553

860

Sumy

2443

6042

–3599

21

1145

1144

Ternopil

2842

4464

–1622

25

1431

849

Kharkiv

6124

11872

–5748

58

3063

2775

Kherson

2705

4661

–1956

28

1092

962

Khmelnytskiy

3272

6124

–2852

31

1517

1268

Cherkasy

2884

6628

–3744

43

1423

1381

Chernivtsi

2328

3343

–1015

29

998

834

Chernihiv

2348

6705

–4357

24

1099

1046

City of Kyiv

6649

7963

–1314

54

3526

2782

Sevastopol agglomeration

891

1501

–610

12

524

504

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude Death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,8

17,6

–7,8

10,4

4,6

3,8

Autonomous Republic of Crimea

10,2

16,9

–6,7

11,3

4,2

3,8

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,7

18,9

–9,2

8,3

4,7

3,9

Volyn

13,1

16,1

–3,0

7,0

4,6

2,9

Dnipropetrovsk

9,9

18,8

–8,9

9,4

4,5

4,5

Donetsk

8,5

19,3

–10,8

14,0

4,3

4,1

Zhytomyr

10,5

19,4

–8,9

13,1

4,5

3,7

Zakarpattya

12,9

14,6

–1,7

11,3

5,9

2,4

Zaporizhzhya

9,1

17,4

–8,3

13,0

4,0

4,1

Ivano-Frankivsk

11,3

15,7

–4,4

12,3

5,9

3,0

Kyiv

10,1

19,2

–9,1

7,3

5,1

4,1

Kirovohrad

9,6

20,0

–10,4

11,7

4,2

3,8

Luhansk

8,2

19,2

–11,0

13,9

4,2

4,5

Lviv

10,3

15,1

–4,8

7,2

4,5

2,5

Mykolayiv

9,9

17,2

–7,3

8,1

4,6

4,2

Odesa

10,5

17,0

–6,5

11,4

5,0

3,9

Poltava

8,4

20,3

–11,9

9,8

4,2

3,9

Rivne

13,2

14,5

–1,3

10,9

5,5

3,0

Sumy

8,2

20,3

–12,1

8,3

3,8

3,8

Ternopil

10,4

16,4

–6,0

8,6

5,3

3,1

Kharkiv

8,8

17,1

–8,3

9,6

4,4

4,0

Kherson

9,8

16,9

–7,1

9,8

4,0

3,5

Khmelnytskiy

9,8

18,3

–8,5

9,2

4,5

3,8

Cherkasy

8,8

20,3

–11,5

14,8

4,4

4,2

Chernivtsi

10,4

15,0

–4,6

11,5

4,5

3,7

Chernihiv

8,3

23,7

–15,4

10,1

3,9

3,7

City of Kyiv

9,9

11,9

–2,0

7,7

5,3

4,1

Sevastopol agglomeration

9,5

16,0

–6,5

12,5

5,6

5,4

*/ Per 1,000 infants