Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-April 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

147705

264721

–117016

1610

85143

57326

Autonomous Republic of Crimea

6617

10886

–4269

74

3371

2532

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

5371

10240

–4869

54

3128

2095

Volyn

4431

5413

–982

34

2028

919

Dnipropetrovsk

10784

20714

–9930

100

6247

4943

Donetsk

12564

28412

–15848

184

7868

6073

Zhytomyr

4480

8265

–3785

52

2517

1574

Zakarpattya

5165

5799

–634

61

2719

934

Zaporizhzhya

5432

10433

–5001

74

3093

2466

Ivano-Frankivsk

5096

6870

–1774

63

2936

1340

Kyiv

5798

10840

–5042

44

3620

2280

Kirovohrad

3251

6770

–3519

41

1735

1311

Luhansk

6277

14768

–8491

90

4033

3395

Lviv

8499

12350

–3851

74

4536

2039

Mykolayiv

3870

6827

–2957

35

2180

1668

Odesa

8257

13199

–4942

100

4929

3029

Poltava

4203

10027

–5824

49

2603

1968

Rivne

4905

5443

–538

55

2483

1093

Sumy

3226

7944

–4718

28

1846

1470

Ternopil

3654

5789

–2135

30

2194

1080

Kharkiv

7986

15574

–7588

74

4915

3721

Kherson

3543

6157

–2614

39

1754

1294

Khmelnytskiy

4375

8010

–3635

42

2492

1657

Cherkasy

3812

8565

–4753

55

2270

1770

Chernivtsi

3091

4305

–1214

39

1574

1085

Chernihiv

3058

8636

–5578

32

1819

1326

City of Kyiv

8742

10515

–1773

73

5393

3599

Sevastopol agglomeration

1218

1970

–752

14

860

665

 

 

2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

Crude birth rate

Crude Death rate

Natural increase mortality

Infant rate*/

Crude marriage rate

Crude divorce rate

Ukraine

9,7

17,3

–7,6

10,4

5,6

3,7

Autonomous Republic of Crimea

10,2

16,8

–6,6

10,9

5,2

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,7

18,5

–8,8

9,9

5,6

3,8

Volyn

13,0

15,9

–2,9

7,4

5,9

2,7

Dnipropetrovsk

9,6

18,4

–8,8

8,9

5,6

4,4

Donetsk

8,4

18,9

–10,5

14,0

5,2

4,0

Zhytomyr

10,3

19,1

–8,8

11,4

5,8

3,6

Zakarpattya

12,6

14,2

–1,6

11,0

6,7

2,3

Zaporizhzhya

9,0

17,2

–8,2

12,9

5,1

4,1

Ivano-Frankivsk

11,2

15,1

–3,9

11,9

6,5

2,9

Kyiv

10,1

18,9

–8,8

7,5

6,3

4,0

Kirovohrad

9,4

19,6

–10,2

12,4

5,0

3,8

Luhansk

8,0

18,9

–10,9

13,6

5,2

4,3

Lviv

10,1

14,6

–4,5

8,1

5,4

2,4

Mykolayiv

9,7

17,2

–7,5

8,9

5,5

4,2

Odesa

10,5

16,8

–6,3

11,9

6,3

3,8

Poltava

8,3

19,8

–11,5

10,9

5,1

3,9

Rivne

12,9

14,3

–1,4

10,5

6,5

2,9

Sumy

8,1

20,0

–11,9

8,3

4,6

3,7

Ternopil

10,1

15,9

–5,8

7,7

6,0

3,0

Kharkiv

8,7

16,9

–8,2

9,1

5,3

4,0

Kherson

9,7

16,8

–7,1

10,2

4,8

3,5

Khmelnytskiy

9,8

17,9

–8,1

9,3

5,6

3,7

Cherkasy

8,7

19,6

–10,9

14,2

5,2

4,1

Chernivtsi

10,4

14,5

–4,1

11,6

5,3

3,6

Chernihiv

8,1

22,9

–14,8

10,1

4,8

3,5

City of Kyiv

9,8

11,8

–2,0

7,8

6,0

4,0

Sevastopol agglomeration

9,8

15,8

–6,0

10,9

6,9

5,3

*/ Per 1,000 infants