Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-May 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

187213

332341

–145128

2067

101136

71620

Autonomous Republic of Crimea

8397

13488

–5091

89

3743

3252

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

6851

12768

–5917

71

3832

2549

Volyn

5648

6682

–1034

42

2832

1145

Dnipropetrovsk

13658

26183

–12525

124

6917

6113

Donetsk

15934

35793

–19859

235

8663

7643

Zhytomyr

5738

10372

–4634

58

2956

1958

Zakarpattya

6567

7167

–600

82

3528

1173

Zaporizhzhya

6857

13230

–6373

96

3406

3097

Ivano-Frankivsk

6384

8484

–2100

87

4056

1699

Kyiv

7365

13671

–6306

61

4252

2880

Kirovohrad

4123

8478

–4355

56

1990

1618

Luhansk

8018

18522

–10504

119

4438

4216

Lviv

10821

15328

–4507

94

6070

2626

Mykolayiv

4853

8587

–3734

44

2443

2108

Odesa

10387

16553

–6166

115

5556

3856

Poltava

5384

12687

–7303

62

2913

2470

Rivne

6315

6864

–549

69

3357

1371

Sumy

4068

9912

–5844

35

2131

1831

Ternopil

4631

7222

–2591

35

3006

1322

Kharkiv

9965

19684

–9719

97

5475

4582

Kherson

4532

7789

–3257

53

1994

1632

Khmelnytskiy

5565

9983

–4418

51

3148

2041

Cherkasy

4774

10724

–5950

64

2667

2163

Chernivtsi

3952

5373

–1421

52

2212

1332

Chernihiv

3883

10886

–7003

39

2134

1654

City of Kyiv

11010

13432

–2422

118

6444

4459

Sevastopol agglomeration

1533

2479

–946

19

973

830

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,7

17,2

–7,5

10,7

5,2

3,7

Autonomous Republic of Crimea

10,3

16,5

–6,2

10,5

4,6

4,0

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,8

18,3

–8,5

10,4

5,5

3,7

Volyn

13,2

15,6

–2,4

7,3

6,6

2,7

Dnipropetrovsk

9,6

18,5

–8,9

8,8

4,9

4,3

Donetsk

8,4

18,9

–10,5

14,2

4,6

4,0

Zhytomyr

10,6

19,1

–8,5

10,1

5,4

3,6

Zakarpattya

12,8

14,0

–1,2

11,8

6,9

2,3

Zaporizhzhya

9,0

17,4

–8,4

13,3

4,5

4,1

Ivano-Frankivsk

11,1

14,8

–3,7

13,1

7,1

3,0

Kyiv

10,2

18,9

–8,7

8,3

5,9

4,0

Kirovohrad

9,5

19,5

–10,0

13,6

4,6

3,7

Luhansk

8,2

18,9

–10,7

14,4

4,5

4,3

Lviv

10,2

14,4

–4,2

8,2

5,7

2,5

Mykolayiv

9,7

17,2

–7,5

8,9

4,9

4,2

Odesa

10,5

16,7

–6,2

10,9

5,6

3,9

Poltava

8,5

20,0

–11,5

11,0

4,6

3,9

Rivne

13,2

14,4

–1,2

10,5

7,0

2,9

Sumy

8,1

19,8

–11,7

8,3

4,3

3,7

Ternopil

10,1

15,8

–5,7

7,2

6,6

2,9

Kharkiv

8,6

17,0

–8,4

9,6

4,7

3,9

Kherson

9,8

16,9

–7,1

11,1

4,3

3,5

Khmelnytskiy

9,9

17,8

–7,9

9,0

5,6

3,6

Cherkasy

8,7

19,6

–10,9

13,2

4,9

3,9

Chernivtsi

10,5

14,3

–3,8

12,3

5,9

3,6

Chernihiv

8,2

22,9

–14,7

 9,9

4,5

3,5

City of Kyiv

9,8

11,9

–2,1

10,1

5,7

4,0

Sevastopol agglomeration

9,8

15,8

–6,0

11,8

6,2

5,3

*/ Per 1,000 infants