Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-June 2006

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

(persons)

 

Births

Deaths

Natural population growth

Infant mortality

Marriages

Divorces

Ukraine

224310

386456

–162146

2477

131294

85139

Autonomous Republic of Crimea

10133

15669

–5536

105

5041

3869

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8161

14815

–6654

89

4716

3040

Volyn

6752

7828

–1076

48

3218

1357

Dnipropetrovsk

16339

30638

–14299

161

9532

7226

Donetsk

18898

41533

–22635

292

11828

9162

Zhytomyr

6880

12060

–5180

62

3779

2276

Zakarpattya

7928

8401

–473

104

4000

1396

Zaporizhzhya

8202

15482

–7280

110

4727

3616

Ivano-Frankivsk

7797

9774

–1977

101

4692

2052

Kyiv

8823

15929

–7106

74

5710

3425

Kirovohrad

4923

9760

–4837

65

2575

1945

Luhansk

9559

21516

–11957

137

5993

5010

Lviv

12995

17624

–4629

111

7352

3125

Mykolayiv

5828

10016

–4188

52

3232

2510

Odesa

12421

19262

–6841

143

7369

4606

Poltava

6455

14631

–8176

67

3931

3013

Rivne

7541

8040

–499

87

3899

1600

Sumy

4847

11472

–6625

44

2866

2189

Ternopil

5582

8405

–2823

42

3580

1564

Kharkiv

11919

23004

–11085

123

7571

5467

Kherson

5367

9042

–3675

59

2703

1946

Khmelnytskiy

6641

11590

–4949

66

3936

2447

Cherkasy

5685

12455

–6770

69

3495

2589

Chernivtsi

4831

6268

–1437

64

2596

1576

Chernihiv

4606

12590

–7984

42

2725

1964

City of Kyiv

13376

15737

–2361

138

8886

5211

Sevastopol agglomeration

1821

2915

–1094

22

1342

958

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

9,7

16,7

–7,0

10,7

5,7

3,7

Autonomous Republic of Crimea

10,3

16,0

–5,7

10,3

5,1

3,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,8

17,8

–8,0

10,8

5,7

3,6

Volyn

13,1

15,2

–2,1

6,9

6,3

2,6

Dnipropetrovsk

9,7

18,1

–8,4

9,5

5,6

4,3

Donetsk

8,3

18,3

–10,0

14,7

5,2

4,0

Zhytomyr

10,6

18,5

–7,9

9,0

5,8

3,5

Zakarpattya

12,8

13,6

–0,8

12,5

6,5

2,3

Zaporizhzhya

9,0

16,9

–7,9

12,8

5,2

4,0

Ivano-Frankivsk

11,3

14,2

–2,9

12,7

6,8

3,0

Kyiv

10,2

18,4

–8,2

8,4

6,6

4,0

Kirovohrad

9,4

18,7

–9,3

13,1

4,9

3,7

Luhansk

8,1

18,3

–10,2

13,8

5,1

4,3

Lviv

10,2

13,9

–3,7

8,1

5,8

2,5

Mykolayiv

9,7

16,7

–7,0

8,7

5,4

4,2

Odesa

10,5

16,3

–5,8

11,3

6,2

3,9

Poltava

8,5

19,2

–10,7

9,9

5,2

4,0

Rivne

13,2

14,1

–0,9

11,1

6,8

2,8

Sumy

8,1

19,2

–11,1

8,7

4,8

3,7

Ternopil

10,2

15,4

–5,2

7,2

6,5

2,9

Kharkiv

8,6

16,5

–7,9

10,1

5,4

3,9

Kherson

9,7

16,3

–6,6

10,3

4,9

3,5

Khmelnytskiy

9,9

17,2

–7,3

9,7

5,8

3,6

Cherkasy

8,7

19,0

–10,3

11,9

5,3

3,9

Chernivtsi

10,8

14,0

–3,2

12,6

5,8

3,5

Chernihiv

8,1

22,1

–14,0

8,9

4,8

3,5

City of Kyiv

9,9

11,7

–1,8

9,8

6,6

3,9

Sevastopol agglomeration

9,7

15,5

–5,8

11,4

7,1

5,1

*/ Per 1,000 infants