Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-July 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons,

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

269440

449286

-179846

2943

174968

101016

Autonomous Republic of Crimea

12154

18402

-6248

124

6619

4556

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9799

17297

-7498

100

6319

3620

Volyn

8066

9114

-1048

56

4234

1602

Dnipropetrovsk

19586

35530

-15944

199

12846

8525

Donetsk

22857

48349

-25492

339

15977

10943

Zhytomyr

8186

13993

-5807

76

5058

2689

Zakarpattya

9381

9789

-408

128

5056

1630

Zaporizhzhya

9936

18009

-8073

137

6243

4373

Ivano-Frankivsk

9378

11253

-1875

116

5979

2450

Kyiv

10595

18555

-7960

85

7810

4046

Kirovohrad

5870

11406

-5536

75

3369

2350

Luhansk

11464

24868

-13404

159

8268

5918

Lviv

15680

20515

-4835

143

10124

3728

Mykolayiv

7044

11789

-4745

64

4181

2977

Odesa

14967

22902

-7935

167

9316

5470

Poltava

7636

16835

-9199

77

5333

3597

Rivne

9108

9405

-297

102

4990

1891

Sumy

5819

13251

-7432

50

3992

2549

Ternopil

6672

9783

-3111

52

4764

1856

Kharkiv

14337

26581

-12244

153

10274

6460

Kherson

6500

10648

-4148

70

3506

2387

Khmelnytskiy

7948

13445

-5497

77

5488

2865

Cherkasy

6838

14293

-7455

80

4652

3039

Chernivtsi

5805

7257

-1452

67

3521

1954

Chernihiv

5538

14436

-8898

52

3701

2306

City of Kyiv

16098

18157

-2059

165

11594

6116

Sevastopol agglomeration

2178

3424

-1246

30

1754

1119

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude Death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,0

16,6

-6,6

10,9

6,5

3,7

Autonomous Republic of Crimea

10,6

16,1

-5,5

10,4

5,8

4,0

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,0

17,7

-7,7

10,4

6,5

3,7

Volyn

13,4

15,1

-1,7

6,9

7,0

2,7

Dnipropetrovsk

9,9

17,9

-8,0

10,1

6,5

4,3

Donetsk

8,6

18,2

-9,6

14,6

6,0

4,1

Zhytomyr

10,7

18,3

-7,6

9,4

6,6

3,5

Zakarpattya

13,0

13,6

-0,6

13,2

7,0

2,3

Zaporizhzhya

9,3

16,8

-7,5

13,6

5,8

4,1

Ivano-Frankivsk

11,7

14,0

-2,3

12,5

7,4

3,0

Kyiv

10,5

18,3

-7,8

8,2

7,7

4,0

Kirovohrad

9,6

18,7

-9,1

13,0

5,5

3,9

Luhansk

8,3

18,0

-9,7

13,7

6,0

4,3

Lviv

10,5

13,8

-3,3

8,9

6,8

2,5

Mykolayiv

10,0

16,7

-6,7

9,2

6,0

4,2

Odesa

10,8

16,5

-5,7

11,2

6,7

3,9

Poltava

8,6

18,9

-10,3

9,7

6,0

4,0

Rivne

13,6

14,0

-0,4

11,1

7,4

2,8

Sumy

8,3

18,9

-10,6

8,4

5,7

3,6

Ternopil

10,4

15,3

-4,9

7,6

7,4

2,9

Kharkiv

8,8

16,3

-7,5

10,7

6,3

4,0

Kherson

10,0

16,4

-6,4

10,5

5,4

3,7

Khmelnytskiy

10,1

17,0

-6,9

9,7

7,0

3,6

Cherkasy

8,9

18,6

-9,7

11,8

6,0

3,9

Chernivtsi

11,0

13,8

-2,8

11,3

6,7

3,7

Chernihiv

8,3

21,6

-13,3

9,4

5,6

3,5

City of Kyiv

10,2

11,5

-1,3

10,0

7,3

3,9

Sevastopol agglomeration

9,9

15,6

-5,7

13,2

8,0

5,1

*/ Per 1,000 infants