Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-August 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons,

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

313115

507593

–194478

3389

220760

116087

Autonomous Republic of Crimea

14240

20933

–6693

146

8649

5244

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

11269

19398

–8129

122

7820

4215

Volyn

9342

10204

–862

66

5221

1863

Dnipropetrovsk

22865

40228

–17363

231

16415

9706

Donetsk

26696

54838

–28142

379

20387

12581

Zhytomyr

9484

15818

–6334

85

6446

3096

Zakarpattya

11015

11016

–1

147

5973

1875

Zaporizhzhya

11590

20530

–8940

157

7915

4992

Ivano-Frankivsk

10795

12580

–1785

130

7206

2767

Kyiv

12192

20917

–8725

103

9797

4656

Kirovohrad

6783

12811

–6028

84

4406

2708

Luhansk

13329

28088

–14759

181

10795

6797

Lviv

18286

22985

–4699

165

12601

4286

Mykolayiv

8171

13387

–5216

75

5288

3452

Odesa

17575

25931

–8356

194

11345

6296

Poltava

8887

19017

–10130

85

7028

4099

Rivne

10556

10564

–8

121

6111

2170

Sumy

6755

14998

–8243

57

5177

2930

Ternopil

7694

10944

–3250

66

5801

2172

Kharkiv

16630

30149

–13519

182

13132

7414

Kherson

7575

12118

–4543

79

4442

2781

Khmelnytskiy

9195

15176

–5981

92

6808

3293

Cherkasy

7843

16049

–8206

89

5986

3442

Chernivtsi

6788

8174

–1386

76

4511

2296

Chernihiv

6381

16242

–9861

58

4704

2648

City of Kyiv

18610

20565

–1955

184

14552

7006

Sevastopol agglomeration

2569

3933

–1364

35

2244

1302

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,1

16,4

–6,3

10,9

7,1

3,7

Autonomous Republic of Crimea

10,8

15,9

–5,1

10,6

6,6

4,0

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,0

17,3

–7,3

11,0

7,0

3,8

Volyn

13,5

14,7

–1,2

7,1

7,6

2,7

Dnipropetrovsk

10,1

17,7

–7,6

10,2

7,2

4,3

Donetsk

8,8

18,1

–9,3

14,3

6,7

4,1

Zhytomyr

10,9

18,1

–7,2

9,2

7,4

3,5

Zakarpattya

13,3

13,3

0,0

13,2

7,2

2,3

Zaporizhzhya

9,4

16,7

–7,3

13,6

6,5

4,1

Ivano-Frankivsk

11,7

13,6

–1,9

12,2

7,8

3,0

Kyiv

10,5

18,0

–7,5

8,7

8,4

4,0

Kirovohrad

9,7

18,3

–8,6

12,7

6,3

3,9

Luhansk

8,4

17,7

–9,3

13,6

6,8

4,3

Lviv

10,7

13,4

–2,7

9,0

7,4

2,5

Mykolayiv

10,1

16,6

–6,5

9,4

6,6

4,3

Odesa

11,0

16,2

–5,2

11,3

7,1

4,0

Poltava

8,7

18,6

–9,9

9,4

6,9

4,0

Rivne

13,7

13,7

0,0

11,5

8,0

2,8

Sumy

8,4

18,7

–10,3

8,4

6,4

3,6

Ternopil

10,5

14,9

–4,4

8,5

7,9

3,0

Kharkiv

8,9

16,2

–7,3

11,1

7,0

4,0

Kherson

10,2

16,3

–6,1

10,3

6,0

3,7

Khmelnytskiy

10,2

16,8

–6,6

10,1

7,5

3,6

Cherkasy

8,9

18,2

–9,3

11,4

6,8

3,9

Chernivtsi

11,3

13,6

–2,3

11,2

7,5

3,8

Chernihiv

8,4

21,3

–12,9

9,1

6,2

3,5

City of Kyiv

10,3

11,4

–1,1

9,8

8,0

3,9

Sevastopol agglomeration

10,2

15,6

–5,4

13,5

8,9

5,2

*/ Per 1,000 infants