Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-October 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons,

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

397806

630291

–232485

4287

328453

147417

Autonomous Republic of Crimea

18134

25778

–7644

188

13573

6773

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

14098

24198

–10100

149

11783

5326

Volyn

11767

12762

–995

81

7907

2356

Dnipropetrovsk

29117

49678

–20561

301

24759

12341

Donetsk

34143

67764

–33621

467

30103

16063

Zhytomyr

11988

19893

–7905

108

9531

3940

Zakarpattya

14248

13657

591

169

8886

2356

Zaporizhzhya

14723

25397

–10674

198

12221

6388

Ivano-Frankivsk

13767

15610

–1843

183

10247

3500

Kyiv

15452

26055

–10603

137

14709

5952

Kirovohrad

8615

15899

–7284

109

6639

3469

Luhansk

16979

34700

–17721

225

15772

8702

Lviv

23340

28788

–5448

222

18348

5409

Mykolayiv

10324

16476

–6152

94

8223

4334

Odesa

22368

31997

–9629

244

17455

7948

Poltava

11261

23645

–12384

102

10481

5223

Rivne

13312

13284

28

149

8815

2742

Sumy

8464

18566

–10102

75

7602

3686

Ternopil

9747

13700

–3953

82

8052

2757

Kharkiv

21180

37635

–16455

218

19290

9391

Kherson

9671

14868

–5197

104

6959

3607

Khmelnytskiy

11643

18987

–7344

125

9914

4147

Cherkasy

9939

19939

–10000

111

8762

4417

Chernivtsi

8605

10234

–1629

96

6907

2900

Chernihiv

7993

20169

–12176

76

7107

3342

City of Kyiv

23604

25799

–2195

230

21094

8714

Sevastopol agglomeration

3324

4813

–1489

44

3314

1634

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude Death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,3

16,3

–6,0

11,0

8,5

3,8

Autonomous Republic of Crimea

11,0

15,7

–4,7

10,9

8,3

4,1

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,1

17,3

–7,2

10,7

8,4

3,8

Volyn

13,6

14,8

–1,2

7,0

9,1

2,7

Dnipropetrovsk

10,2

17,4

–7,2

10,6

8,7

4,3

Donetsk

9,0

17,8

–8,8

14,0

7,9

4,2

Zhytomyr

11,0

18,2

–7,2

9,3

8,7

3,6

Zakarpattya

13,8

13,2

0,6

12,0

8,6

2,3

Zaporizhzhya

9,6

16,6

–7,0

13,6

8,0

4,2

Ivano-Frankivsk

11,9

13,5

–1,6

13,7

8,9

3,0

Kyiv

10,6

17,9

–7,3

9,2

10,1

4,1

Kirovohrad

9,9

18,2

–8,3

13,1

7,6

4,0

Luhansk

8,6

17,6

–9,0

13,5

8,0

4,4

Lviv

10,9

13,5

–2,6

9,7

8,6

2,5

Mykolayiv

10,3

16,4

–6,1

9,4

8,2

4,3

Odesa

11,2

16,0

–4,8

11,3

8,8

4,0

Poltava

8,8

18,5

–9,7

9,0

8,2

4,1

Rivne

13,8

13,8

0,0

11,3

9,2

2,9

Sumy

8,4

18,5

–10,1

8,8

7,6

3,7

Ternopil

10,6

14,9

–4,3

8,4

8,8

3,0

Kharkiv

9,1

16,1

–7,0

10,6

8,3

4,0

Kherson

10,4

16,0

–5,6

10,8

7,5

3,9

Khmelnytskiy

10,3

16,8

–6,5

11,0

8,8

3,7

Cherkasy

9,0

18,1

–9,1

11,4

8,0

4,0

Chernivtsi

11,4

13,6

–2,2

11,3

9,2

3,8

Chernihiv

8,4

21,1

–12,7

9,5

7,4

3,5

City of Kyiv

10,4

11,4

–1,0

9,8

9,3

3,8

Sevastopol agglomeration

10,5

15,2

–4,7

13,5

10,5

5,2

*/ Per 1,000 infants