Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-November 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

436732

697823

–261091

4738

379604

163722

Autonomous Republic of Crimea

20008

28602

–8594

213

15558

7489

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

15448

26859

–11411

162

13999

5903

Volyn

12943

14121

–1178

90

9246

2613

Dnipropetrovsk

31895

54910

–23015

340

28267

13678

Donetsk

37452

75025

–37573

510

34131

17881

Zhytomyr

13130

22062

–8932

119

11209

4418

Zakarpattya

15624

15058

566

184

10501

2613

Zaporizhzhya

16254

28211

–11957

214

13852

7144

Ivano-Frankivsk

15089

17222

–2133

204

11621

3846

Kyiv

16973

28862

–11889

148

17350

6632

Kirovohrad

9380

17613

–8233

117

7764

3876

Luhansk

18703

38448

–19745

256

17947

9635

Lviv

25495

31819

–6324

257

20925

6014

Mykolayiv

11375

18271

–6896

101

9538

4791

Odesa

24644

35424

–10780

279

20717

8807

Poltava

12310

26076

–13766

110

12105

5812

Rivne

14626

14729

–103

158

10222

3058

Sumy

9313

20537

–11224

86

8822

4081

Ternopil

10643

15163

–4520

87

9147

3066

Kharkiv

23188

41616

–18428

236

22081

10417

Kherson

10645

16610

–5965

117

8153

4034

Khmelnytskiy

12771

21054

–8283

134

11577

4629

Cherkasy

10880

22055

–11175

120

10353

4924

Chernivtsi

9392

11333

–1941

107

7930

3163

Chernihiv

8788

22346

–13558

86

8538

3717

City of Kyiv

26108

28412

–2304

252

24276

9672

Sevastopol agglomeration

3655

5385

–1730

51

3775

1809

 

2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,3

16,4

–6,1

11,0

8,9

3,8

Autonomous Republic of Crimea

11,1

15,8

–4,7

11,2

8,6

4,1

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,0

17,5

–7,5

10,6

9,1

3,8

Volyn

13,6

14,9

–1,3

7,0

9,7

2,8

Dnipropetrovsk

10,2

17,6

–7,4

10,8

9,1

4,4

Donetsk

9,0

18,0

–9,0

13,9

8,2

4,3

Zhytomyr

10,9

18,4

–7,5

9,3

9,3

3,7

Zakarpattya

13,7

13,2

0,5

11,9

9,2

2,3

Zaporizhzhya

9,7

16,8

–7,1

13,4

8,2

4,2

Ivano-Frankivsk

11,9

13,6

–1,7

13,8

9,2

3,0

Kyiv

10,6

18,1

–7,5

9,0

10,9

4,2

Kirovohrad

9,8

18,4

–8,6

12,8

8,1

4,0

Luhansk

8,6

17,7

–9,1

13,9

8,3

4,4

Lviv

10,9

13,6

–2,7

10,2

8,9

2,6

Mykolayiv

10,3

16,5

–6,2

9,1

8,6

4,3

Odesa

11,2

16,2

–5,0

11,8

9,5

4,0

Poltava

8,8

18,6

–9,8

8,9

8,6

4,1

Rivne

13,9

14,0

–0,1

10,9

9,7

2,9

Sumy

8,4

18,6

–10,2

9,2

8,0

3,7

Ternopil

10,5

15,0

–4,5

8,2

9,1

3,0

Kharkiv

9,0

16,2

–7,2

10,4

8,6

4,1

Kherson

10,4

16,3

–5,9

11,1

8,0

4,0

Khmelnytskiy

10,3

17,0

–6,7

10,7

9,3

3,7

Cherkasy

9,0

18,2

–9,2

11,2

8,6

4,1

Chernivtsi

11,3

13,6

–2,3

11,4

9,6

3,8

Chernihiv

8,4

21,3

–12,9

9,8

8,2

3,5

City of Kyiv

10,5

11,4

–0,9

9,7

9,7

3,9

Sevastopol agglomeration

10,5

15,5

–5,0

14,2

10,9

5,2

*/ Per 1,000 infants