Archives: 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-December 2007

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons,

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

472657

762877

–290220

5188

416427

178364

Autonomous Republic of Crimea

21667

31253

–9586

235

17403

8153

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

16711

29428

–12717

174

14991

6436

Volyn

13990

15471

–1481

101

9545

2864

Dnipropetrovsk

34502

59850

–25348

381

31915

14835

Donetsk

40560

82109

–41549

557

38417

19488

Zhytomyr

14252

24201

–9949

136

12003

4830

Zakarpattya

16833

16488

345

203

10891

2867

Zaporizhzhya

17591

30747

–13156

227

15582

7735

Ivano-Frankivsk

16243

18811

–2568

219

12295

4195

Kyiv

18378

31511

–13133

162

19043

7193

Kirovohrad

10076

19219

–9143

123

8742

4206

Luhansk

20326

42023

–21697

283

20256

10492

Lviv

27454

34891

–7437

287

21823

6558

Mykolayiv

12363

20016

–7653

109

10862

5218

Odesa

26759

38835

–12076

307

23001

9597

Poltava

13334

28385

–15051

120

13378

6333

Rivne

15759

16156

–397

177

10721

3338

Sumy

10108

22418

–12310

96

9517

4462

Ternopil

11431

16473

–5042

98

9565

3375

Kharkiv

25269

45512

–20243

257

24732

11390

Kherson

11570

18143

–6573

124

9180

4399

Khmelnytskiy

13712

23080

–9368

143

12230

5047

Cherkasy

11801

24060

–12259

128

11411

5359

Chernivtsi

10029

12386

–2357

117

8344

3431

Chernihiv

9500

24433

–14933

98

9174

4083

City of Kyiv

28445

31111

–2666

275

27196

10526

Sevastopol agglomeration

3994

5867

–1873

51

4210

1954

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,2

16,4

–6,2

11,1

9,0

3,8

Autonomous Republic of Crimea

11,0

15,8

–4,8

11,3

8,8

4,1

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,9

17,5

–7,6

10,5

8,9

3,8

Volyn

13,5

14,9

–1,4

7,2

9,2

2,8

Dnipropetrovsk

10,1

17,5

–7,4

11,1

9,4

4,3

Donetsk

8,9

18,0

–9,1

13,9

8,4

4,3

Zhytomyr

10,9

18,5

–7,6

9,7

9,2

3,7

Zakarpattya

13,5

13,2

0,3

12,0

8,8

2,3

Zaporizhzhya

9,6

16,7

–7,1

13,0

8,5

4,2

Ivano-Frankivsk

11,7

13,6

–1,9

13,6

8,9

3,0

Kyiv

10,5

18,0

–7,5

9,0

10,9

4,1

Kirovohrad

9,6

18,4

–8,8

12,3

8,4

4,0

Luhansk

8,6

17,8

–9,2

14,1

8,6

4,4

Lviv

10,7

13,6

–2,9

10,4

8,5

2,6

Mykolayiv

10,2

16,6

–6,4

9,0

9,0

4,3

Odesa

11,2

16,2

–5,0

11,8

9,6

4,0

Poltava

8,7

18,5

–9,8

8,9

8,7

4,1

Rivne

13,7

14,0

–0,3

11,2

9,3

2,9

Sumy

8,4

18,6

–10,2

9,4

7,9

3,7

Ternopil

10,4

14,9

–4,5

8,4

8,7

3,1

Kharkiv

9,0

16,2

–7,2

10,4

8,8

4,1

Kherson

10,4

16,3

–5,9

10,7

8,3

4,0

Khmelnytskiy

10,1

17,0

–6,9

10,4

9,0

3,7

Cherkasy

8,9

18,2

–9,3

10,9

8,6

4,1

Chernivtsi

11,1

13,7

–2,6

11,5

9,2

3,8

Chernihiv

8,3

21,3

–13,0

10,2

8,0

3,6

City of Kyiv

10,4

11,4

–1,0

9,7

10,0

3,9

Sevastopol agglomeration

10,5

15,4

–4,9

13,0

11,1

5,2

*/ Per 1,000 infants