Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-February 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

81603

142950

–61347

867

30922

27086

Autonomous Republic of Crimea

3527

6121

–2594

44

1083

1206

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

2756

5458

–2702

19

1136

1048

Volyn

2436

2803

–367

16

879

479

Dnipropetrovsk

6110

11410

–5300

85

1922

2085

Donetsk

7177

15884

–8707

92

2623

2715

Zhytomyr

2389

4564

–2175

24

859

753

Zakarpattya

2960

2934

26

24

1450

533

Zaporizhzhya

2995

5663

–2668

29

990

1130

Ivano-Frankivsk

2723

3491

–768

33

1177

688

Kyiv

3239

5699

–2460

27

1243

1052

Kirovohrad

1671

3721

–2050

26

582

683

Luhansk

3589

8308

–4719

66

1361

1532

Lviv

4547

6820

–2273

34

1878

1029

Mykolayiv

2211

3751

–1540

22

720

828

Odesa

4715

7343

–2628

46

1639

1445

Poltava

2307

5107

–2800

22

788

1074

Rivne

2730

3028

–298

27

1017

524

Sumy

1682

4103

–2421

22

667

762

Ternopil

1953

2941

–988

20

866

534

Kharkiv

4404

8276

–3872

33

1794

1721

Kherson

1974

3557

–1583

19

561

687

Khmelnytskiy

2353

4303

–1950

26

937

737

Cherkasy

2023

4406

–2383

28

777

828

Chernivtsi

1698

2328

–630

15

747

507

Chernihiv

1585

4485

–2900

14

679

623

City of Kyiv

5151

5285

–134

50

2207

1540

Sevastopol agglomeration

698

1161

–463

4

340

343

 

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,7

18,8

–8,1

10,9

4,1

3,6

Autonomous Republic of Crimea

10,9

18,9

–8,0

12,2

3,4

3,7

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,1

19,9

–9,8

6,8

4,1

3,8

Volyn

14,3

16,5

–2,2

6,8

5,2

2,8

Dnipropetrovsk

11,0

20,5

–9,5

14,7

3,5

3,7

Donetsk

9,7

21,4

–11,7

13,5

3,5

3,7

Zhytomyr

11,2

21,4

–10,2

10,1

4,0

3,5

Zakarpattya

14,5

14,4

0,1

8,5

7,1

2,6

Zaporizhzhya

10,0

18,9

–8,9

9,8

3,3

3,8

Ivano-Frankivsk

12,0

15,4

–3,4

12,1

5,2

3,0

Kyiv

11,4

20,0

–8,6

8,7

4,4

3,7

Kirovohrad

9,8

21,8

–12,0

15,5

3,4

4,0

Luhansk

9,3

21,5

–12,2

19,3

3,5

4,0

Lviv

10,8

16,2

–5,4

7,4

4,5

2,5

Mykolayiv

11,2

19,0

–7,8

10,6

3,7

4,2

Odesa

12,0

18,7

–6,7

10,2

4,2

3,7

Poltava

9,2

20,4

–11,2

9,8

3,2

4,3

Rivne

14,4

16,0

–1,6

10,2

5,4

2,8

Sumy

8,6

20,9

–12,3

13,0

3,4

3,9

Ternopil

10,8

16,3

–5,5

10,4

4,8

3,0

Kharkiv

9,6

18,1

–8,5

7,8

3,9

3,8

Kherson

10,9

19,6

–8,7

9,8

3,1

3,8

Khmelnytskiy

10,6

19,4

–8,8

11,3

4,2

3,3

Cherkasy

9,4

20,5

–11,1

14,1

3,6

3,8

Chernivtsi

11,5

15,7

–4,2

8,9

5,0

3,4

Chernihiv

8,5

24,1

–15,6

8,8

3,7

3,4

City of Kyiv

11,5

11,8

–0,3

10,4

4,9

3,4

Sevastopol agglomeration

11,2

18,7

–7,5

5,9

5,5

5,5

*/ Per 1,000 infants