Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-March 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

117260

207253

–89993

1231

50096

41433

Autonomous Republic of Crimea

5220

8694

–3474

62

1973

1819

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

4043

7965

–3922

34

1741

1588

Volyn

3476

4145

–669

23

1203

756

Dnipropetrovsk

8701

16393

–7692

112

3526

3236

Donetsk

10272

22869

–12597

126

4649

4327

Zhytomyr

3392

6679

–3287

31

1353

1181

Zakarpattya

4190

4334

–144

36

1837

789

Zaporizhzhya

4304

8279

–3975

43

1818

1744

Ivano-Frankivsk

3924

5163

–1239

54

1724

1039

Kyiv

4688

8249

–3561

35

2079

1669

Kirovohrad

2437

5301

–2864

35

1008

1011

Luhansk

5087

11829

–6742

81

2415

2302

Lviv

6532

9854

–3322

55

2733

1569

Mykolayiv

3157

5471

–2314

33

1269

1254

Odesa

6729

10652

–3923

70

2828

2186

Poltava

3370

7438

–4068

30

1344

1607

Rivne

3910

4346

–436

36

1423

797

Sumy

2447

5963

–3516

31

1132

1100

Ternopil

2814

4288

–1474

35

1237

804

Kharkiv

6310

12169

–5859

47

2948

2594

Kherson

2809

5060

–2251

28

1005

1015

Khmelnytskiy

3389

6328

–2939

33

1387

1146

Cherkasy

2860

6407

–3547

42

1241

1232

Chernivtsi

2451

3425

–974

26

1059

778

Chernihiv

2333

6484

–4151

21

1074

964

City of Kyiv

7406

7800

–394

67

3536

2433

Sevastopol agglomeration

1009

1668

–659

5

554

493

 

2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,2

18,0

–7,8

10,3

4,3

3,6

Autonomous Republic of Crimea

10,7

17,8

–7,1

11,4

4,0

3,7

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,7

19,2

–9,5

8,1

4,2

3,8

Volyn

13,5

16,1

–2,6

6,5

4,7

2,9

Dnipropetrovsk

10,3

19,4

–9,1

12,9

4,2

3,8

Donetsk

9,1

20,3

–11,2

12,3

4,1

3,8

Zhytomyr

10,5

20,6

–10,1

8,7

4,2

3,6

Zakarpattya

13,5

14,0

–0,5

8,5

5,9

2,6

Zaporizhzhya

9,5

18,2

–8,7

9,7

4,0

3,8

Ivano-Frankivsk

11,4

15,0

–3,6

13,3

5,0

3,0

Kyiv

10,9

19,1

–8,2

7,5

4,8

3,9

Kirovohrad

9,4

20,5

–11,1

14,0

3,9

3,9

Luhansk

8,7

20,2

–11,5

15,8

4,1

3,9

Lviv

10,3

15,5

–5,2

8,0

4,3

2,5

Mykolayiv

10,6

18,3

–7,7

10,6

4,2

4,2

Odesa

11,3

17,9

–6,6

10,3

4,8

3,7

Poltava

8,9

19,6

–10,7

8,9

3,5

4,2

Rivne

13,7

15,2

–1,5

9,1

5,0

2,8

Sumy

8,2

20,0

–11,8

12,2

3,8

3,7

Ternopil

10,3

15,7

–5,4

12,2

4,5

2,9

Kharkiv

9,1

17,5

–8,4

7,4

4,2

3,7

Kherson

10,2

18,4

–8,2

9,6

3,7

3,7

Khmelnytskiy

10,1

18,9

–8,8

9,6

4,1

3,4

Cherkasy

8,7

19,6

–10,9

14,2

3,8

3,8

Chernivtsi

10,9

15,2

–4,3

10,3

4,7

3,5

Chernihiv

8,3

23,0

–14,7

8,8

3,8

3,4

City of Kyiv

10,9

11,4

–0,5

9,3

5,2

3,6

Sevastopol agglomeration

10,7

17,7

–7,0

4,9

5,9

5,2

*/ Per 1,000 infants