Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-April 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

154007

269004

–114997

1629

62846

54836

Autonomous Republic of Crimea

6859

11172

–4313

76

2733

2435

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

5211

10189

–4978

52

2112

2076

Volyn

4536

5410

–874

33

1360

911

Dnipropetrovsk

11535

21254

–9719

143

4673

4436

Donetsk

13469

29407

–15938

169

6213

5747

Zhytomyr

4397

8585

–4188

40

1646

1571

Zakarpattya

5429

5653

–224

48

1991

1009

Zaporizhzhya

5668

10867

–5199

62

2521

2328

Ivano-Frankivsk

5220

6678

–1458

72

2081

1369

Kyiv

6171

10819

–4648

49

2546

2284

Kirovohrad

3215

6876

–3661

47

1296

1313

Luhansk

6765

15297

–8532

110

3102

3058

Lviv

8662

12728

–4066

78

3146

2038

Mykolayiv

4119

7179

–3060

43

1631

1698

Odesa

8819

13882

–5063

90

3638

2965

Poltava

4436

9643

–5207

36

1707

2057

Rivne

4996

5712

–716

49

1690

1013

Sumy

3303

7865

–4562

36

1303

1425

Ternopil

3653

5581

–1928

46

1491

1020

Kharkiv

8294

15994

–7700

60

3726

3517

Kherson

3695

6547

–2852

41

1363

1345

Khmelnytskiy

4517

8175

–3658

47

1681

1489

Cherkasy

3746

8297

–4551

48

1496

1598

Chernivtsi

3174

4346

–1172

29

1246

972

Chernihiv

3087

8442

–5355

27

1269

1244

City of Kyiv

9724

10256

–532

90

4442

3263

Sevastopol agglomeration

1307

2150

–843

8

743

655

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,1

17,6

–7,5

10,3

4,1

3,6

Autonomous Republic of Crimea

10,5

17,1

–6,6

10,5

4,2

3,7

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,5

18,5

–9,0

9,4

3,8

3,8

Volyn

13,2

15,8

–2,6

7,0

4,0

2,7

Dnipropetrovsk

10,3

18,9

–8,6

12,3

4,2

4,0

Donetsk

9,0

19,6

–10,6

12,4

4,1

3,8

Zhytomyr

10,2

19,9

–9,7

8,4

3,8

3,6

Zakarpattya

13,2

13,7

–0,5

8,5

4,8

2,5

Zaporizhzhya

9,4

18,0

–8,6

10,5

4,2

3,8

Ivano-Frankivsk

11,4

14,6

–3,2

13,3

4,6

3,0

Kyiv

10,8

18,9

–8,1

7,9

4,4

4,0

Kirovohrad

9,4

20,0

–10,6

14,1

3,8

3,8

Luhansk

8,7

19,7

–11,0

16,1

4,0

3,9

Lviv

10,3

15,1

–4,8

8,5

3,7

2,4

Mykolayiv

10,4

18,1

–7,7

10,3

4,1

4,3

Odesa

11,1

17,5

–6,4

10,0

4,6

3,7

Poltava

8,8

19,2

–10,4

8,0

3,4

4,1

Rivne

13,1

15,0

–1,9

9,3

4,4

2,7

Sumy

8,4

19,9

–11,5

10,7

3,3

3,6

Ternopil

10,1

15,4

–5,3

12,1

4,1

2,8

Kharkiv

9,0

17,3

–8,3

7,1

4,0

3,8

Kherson

10,1

17,9

–7,8

10,6

3,7

3,7

Khmelnytskiy

10,1

18,3

–8,2

10,2

3,8

3,3

Cherkasy

8,6

19,1

–10,5

12,2

3,4

3,7

Chernivtsi

10,6

14,5

–3,9

8,6

4,2

3,3

Chernihiv

8,2

22,5

–14,3

8,5

3,4

3,3

City of Kyiv

10,7

11,3

–0,6

9,3

4,9

3,6

Sevastopol agglomeration

10,4

17,1

–6,7

5,9

5,9

5,2

*/ Per 1,000 infants