Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January - May 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

196324

335932

–139608

2076

82643

68391

Autonomous Republic of Crimea

8637

13803

–5166

97

3296

2999

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

6817

12831

–6014

73

2908

2572

Volyn

5840

6839

–999

43

2140

1132

Dnipropetrovsk

14457

26728

–12271

174

5621

5495

Donetsk

16856

36646

–19790

204

7436

7247

Zhytomyr

5652

10723

–5071

51

2248

1944

Zakarpattya

6948

7079

–131

71

3116

1230

Zaporizhzhya

7236

13557

–6321

78

3012

2893

Ivano-Frankivsk

6651

8291

–1640

87

3082

1714

Kyiv

7935

13619

–5684

60

3356

2902

Kirovohrad

4051

8563

–4512

60

1595

1636

Luhansk

8574

18877

–10303

134

3744

3848

Lviv

11223

15930

–4707

101

4940

2545

Mykolayiv

5126

8925

–3799

51

1978

2122

Odesa

11219

17150

–5931

118

4593

3735

Poltava

5668

12049

–6381

51

2251

2502

Rivne

6386

7135

–749

58

2512

1257

Sumy

4214

9932

–5718

52

1671

1743

Ternopil

4751

6995

–2244

55

2309

1244

Kharkiv

10566

20009

–9443

85

4636

4352

Kherson

4744

8169

–3425

51

1705

1683

Khmelnytskiy

5768

10179

–4411

62

2374

1847

Cherkasy

4804

10391

–5587

60

2000

2016

Chernivtsi

4180

5487

–1307

39

1861

1253

Chernihiv

3935

10578

–6643

31

1662

1559

City of Kyiv

12458

12795

–337

119

5710

4124

Sevastopol agglomeration

1628

2652

–1024

11

887

797

 

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,2

17,5

-7,3

10,5

4,3

3,6

Autonomous Republic of Crimea

10,6

16,9

-6,3

10,7

4,0

3,7

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,8

18,5

-8,7

10,5

4,2

3,7

Volyn

13,6

15,9

-2,3

7,3

5,0

2,6

Dnipropetrovsk

10,3

19,0

-8,7

12,0

4,0

3,9

Donetsk

9,0

19,5

-10,5

11,9

4,0

3,9

Zhytomyr

10,4

19,8

-9,4

8,6

4,2

3,6

Zakarpattya

13,5

13,8

-0,3

10,0

6,0

2,4

Zaporizhzhya

9,5

17,8

-8,3

10,6

4,0

3,8

Ivano-Frankivsk

11,6

14,4

-2,8

12,8

5,4

3,0

Kyiv

11,0

18,9

-7,9

7,7

4,7

4,0

Kirovohrad

9,4

19,9

-10,5

14,4

3,7

3,8

Luhansk

8,8

19,3

-10,5

15,6

3,8

3,9

Lviv

10,6

15,0

-4,4

8,8

4,7

2,4

Mykolayiv

10,3

17,9

-7,6

9,8

4,0

4,3

Odesa

11,3

17,3

-6,0

10,4

4,6

3,8

Poltava

9,0

19,1

-10,1

9,1

3,6

4,0

Rivne

13,4

14,9

-1,5

8,8

5,3

2,6

Sumy

8,5

20,0

-11,5

12,3

3,4

3,5

Ternopil

10,4

15,3

-4,9

11,5

5,1

2,7

Kharkiv

9,1

17,2

-8,1

8,0

4,0

3,8

Kherson

10,3

17,8

-7,5

10,5

3,7

3,7

Khmelnytskiy

10,3

18,2

-7,9

10,8

4,2

3,3

Cherkasy

8,8

19,0

-10,2

12,2

3,7

3,7

Chernivtsi

11,1

14,6

-3,5

9,3

5,0

3,3

Chernihiv

8,4

22,5

-14,1

7,8

3,5

3,3

City of Kyiv

10,9

11,2

-0,3

9,8

5,0

3,6

Sevastopol agglomeration

10,3

16,8

-6,5

6,5

5,6

5,1

*/ Per 1,000 infants