Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-June 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

233649

392033

–158384

2479

114252

80614

Autonomous Republic of Crimea

10402

16012

–5610

113

4613

3520

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8159

14989

–6830

88

4126

3029

Volyn

7012

8043

–1031

53

2805

1331

Dnipropetrovsk

17120

31133

–14013

199

8033

6448

Donetsk

20040

42456

–22416

251

10448

8610

Zhytomyr

6721

12476

–5755

59

3170

2296

Zakarpattya

8170

8398

–228

89

3799

1437

Zaporizhzhya

8576

15818

–7242

96

4208

3400

Ivano-Frankivsk

7939

9691

–1752

105

3946

2014

Kyiv

9427

15925

–6498

69

4814

3413

Kirovohrad

4840

10033

–5193

74

2176

1938

Luhansk

10191

21867

–11676

155

5320

4501

Lviv

13405

18514

–5109

120

6647

2972

Mykolayiv

6094

10404

–4310

58

2768

2509

Odesa

13253

19920

–6667

136

6329

4386

Poltava

6737

14246

–7509

61

3225

2980

Rivne

7670

8400

–730

71

3271

1487

Sumy

4997

11614

–6617

58

2366

2019

Ternopil

5732

8246

–2514

63

3099

1471

Kharkiv

12500

23449

–10949

110

6541

5155

Kherson

5673

9424

–3751

66

2383

2002

Khmelnytskiy

6896

11910

–5014

71

3368

2221

Cherkasy

5730

12167

–6437

69

2896

2362

Chernivtsi

5046

6361

–1315

46

2431

1513

Chernihiv

4685

12396

–7711

44

2348

1851

City of Kyiv

14723

15072

–349

141

7860

4793

Sevastopol agglomeration

1911

3069

–1158

14

1262

956

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,1

17,0

–6,9

10,4

5,0

3,5

Autonomous Republic of Crimea

10,6

16,3

–5,7

10,4

4,7

3,6

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9,8

18,1

–8,3

10,5

5,0

3,7

Volyn

13,6

15,6

–2,0

7,5

5,4

2,6

Dnipropetrovsk

10,2

18,5

–8,3

11,4

4,8

3,8

Donetsk

8,9

18,9

–10,0

12,2

4,6

3,8

Zhytomyr

10,4

19,3

–8,9

8,3

4,9

3,5

Zakarpattya

13,2

13,6

–0,4

10,5

6,1

2,3

Zaporizhzhya

9,4

17,4

–8,0

10,8

4,6

3,7

Ivano-Frankivsk

11,6

14,1

–2,5

12,9

5,7

2,9

Kyiv

10,9

18,4

–7,5

7,4

5,6

4,0

Kirovohrad

9,4

19,5

–10,1

14,8

4,2

3,8

Luhansk

8,7

18,7

–10,0

15,0

4,6

3,9

Lviv

10,5

14,5

–4,0

8,7

5,2

2,3

Mykolayiv

10,2

17,4

–7,2

9,3

4,6

4,2

Odesa

11,1

16,7

–5,6

10,0

5,3

3,7

Poltava

8,9

18,8

–9,9

9,0

4,3

3,9

Rivne

13,4

14,7

–1,3

9,0

5,7

2,6

Sumy

8,4

19,6

–11,2

11,4

4,0

3,4

Ternopil

10,5

15,1

–4,6

11,0

5,7

2,7

Kharkiv

9,0

16,9

–7,9

8,6

4,7

3,7

Kherson

10,3

17,1

–6,8

11,3

4,3

3,6

Khmelnytskiy

10,3

17,8

–7,5

10,3

5,0

3,3

Cherkasy

8,7

18,6

–9,9

11,7

4,4

3,6

Chernivtsi

11,2

14,1

–2,9

9,1

5,4

3,4

Chernihiv

8,3

22,0

–13,7

9,3

4,2

3,3

City of Kyiv

10,8

11,1

–0,3

9,7

5,8

3,5

Sevastopol agglomeration

10,1

16,3

–6,2

6,9

6,7

5,1

*/ Per 1,000 infants.