Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-July 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

283367

453540

–170173

2885

147771

96141

Autonomous Republic of Crimea

12617

18519

–5902

137

5927

4125

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

9955

17188

–7233

110

5364

3579

Volyn

8571

9298

–727

62

3562

1573

Dnipropetrovsk

20792

36177

–15385

234

10456

7739

Donetsk

24540

49326

–24786

307

13616

10352

Zhytomyr

8174

14408

–6234

69

4159

2739

Zakarpattya

9844

9618

226

107

4605

1693

Zaporizhzhya

10420

18320

–7900

106

5323

4146

Ivano-Frankivsk

9533

11123

–1590

117

5068

2380

Kyiv

11351

18588

–7237

84

6304

4039

Kirovohrad

5850

11495

–5645

80

2733

2334

Luhansk

12352

25352

–13000

173

7063

5426

Lviv

16258

21227

–4969

134

8812

3532

Mykolayiv

7402

12051

–4649

65

3477

2974

Odesa

16090

22924

–6834

158

7759

5240

Poltava

8164

16559

–8395

66

4249

3501

Rivne

9364

9644

–280

83

4154

1787

Sumy

6013

13461

–7448

65

3196

2399

Ternopil

6913

9544

–2631

71

3980

1748

Kharkiv

15129

27152

–12023

130

8607

6120

Kherson

6870

10955

–4085

87

3007

2433

Khmelnytskiy

8366

13739

–5373

82

4516

2632

Cherkasy

6909

14038

–7129

82

3805

2825

Chernivtsi

6133

7291

–1158

55

3239

1788

Chernihiv

5621

14325

–8704

45

3051

2162

City of Kyiv

17792

17637

155

161

10152

5763

Sevastopol agglomeration

2344

3581

–1237

15

1587

1112

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,5

16,8

–6,3

10,3

5,5

3,6

Autonomous Republic of Crimea

11,0

16,1

–5,1

10,7

5,2

3,6

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,3

17,7

–7,4

11,3

5,5

3,7

Volyn

14,2

15,4

–1,2

7,5

5,9

2,6

Dnipropetrovsk

10,5

18,3

–7,8

11,5

5,3

3,9

Donetsk

9,3

18,7

–9,4

12,7

5,2

3,9

Zhytomyr

10,8

19,0

–8,2

8,3

5,5

3,6

Zakarpattya

13,6

13,3

0,3

10,8

6,4

2,3

Zaporizhzhya

9,8

17,2

–7,4

10,2

5,0

3,9

Ivano-Frankivsk

11,8

13,8

–2,0

12,3

6,3

3,0

Kyiv

11,2

18,4

–7,2

7,7

6,2

4,0

Kirovohrad

9,7

19,1

–9,4

13,7

4,5

3,9

Luhansk

9,0

18,5

–9,5

14,3

5,2

4,0

Lviv

10,9

14,2

–3,3

8,3

5,9

2,4

Mykolayiv

10,6

17,2

–6,6

8,9

5,0

4,3

Odesa

11,6

16,5

–4,9

9,9

5,6

3,8

Poltava

9,2

18,7

–9,5

8,3

4,8

4,0

Rivne

14,0

14,4

–0,4

9,0

6,2

2,7

Sumy

8,7

19,4

–10,7

10,9

4,6

3,5

Ternopil

10,8

14,9

–4,1

10,6

6,2

2,7

Kharkiv

9,3

16,7

–7,4

8,7

5,3

3,8

Kherson

10,7

17,0

–6,3

12,7

4,7

3,8

Khmelnytskiy

10,7

17,5

–6,8

10,1

5,8

3,4

Cherkasy

9,1

18,4

–9,3

11,9

5,0

3,7

Chernivtsi

11,7

13,9

–2,2

9,3

6,2

3,4

Chernihiv

8,5

21,7

–13,2

8,1

4,6

3,3

City of Kyiv

11,1

11,0

0,1

9,4

6,4

3,6

Sevastopol agglomeration

10,6

16,2

–5,6

6,3

7,2

5,0

*/ Per 1,000 infants.