Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-August 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

328782

509608

–180826

3334

197201

109722

Autonomous Republic of Crimea

14807

20938

–6131

162

8264

4695

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

11576

19154

–7578

128

7025

4044

Volyn

9952

10409

–457

70

4613

1789

Dnipropetrovsk

24123

40588

–16465

270

14400

8813

Donetsk

28505

55511

–27006

351

18379

11857

Zhytomyr

9536

16082

–6546

80

5560

3144

Zakarpattya

11566

10879

687

128

5579

1909

Zaporizhzhya

12074

20603

–8529

125

7252

4773

Ivano-Frankivsk

11054

12398

–1344

130

6329

2745

Kyiv

13121

20812

–7691

92

8403

4587

Kirovohrad

6732

12883

–6151

88

3765

2643

Luhansk

14298

28626

–14328

211

9891

6266

Lviv

18799

23753

–4954

158

11501

4025

Mykolayiv

8724

13553

–4829

72

4680

3379

Odesa

18503

25814

–7311

186

10055

6008

Poltava

9510

18634

–9124

77

5977

3993

Rivne

10919

10837

82

94

5306

2037

Sumy

7004

15077

–8073

76

4436

2724

Ternopil

8073

10748

–2675

78

4993

2033

Kharkiv

17583

30537

–12954

154

11778

6920

Kherson

7904

12297

–4393

100

4061

2773

Khmelnytskiy

9632

15403

–5771

89

5928

3028

Cherkasy

7982

15765

–7783

90

5215

3237

Chernivtsi

7133

8210

–1077

67

4113

2102

Chernihiv

6456

16034

–9578

53

4101

2484

City of Kyiv

20530

20019

511

184

13475

6445

Sevastopol agglomeration

2686

4044

–1358

21

2122

1269

 

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,6

16,5

–5,9

10,4

6,4

3,6

Autonomous Republic of Crimea

11,3

16,0

–4,7

11,1

6,3

3,6

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,4

17,2

–6,8

11,4

6,3

3,6

Volyn

14,4

15,1

–0,7

7,4

6,7

2,6

Dnipropetrovsk

10,7

18,0

–7,3

11,5

6,4

3,9

Donetsk

9,4

18,4

–9,0

12,7

6,1

3,9

Zhytomyr

11,0

18,5

–7,5

8,4

6,4

3,6

Zakarpattya

13,9

13,1

0,8

11,2

6,7

2,3

Zaporizhzhya

9,9

16,9

–7,0

10,5

5,9

3,9

Ivano-Frankivsk

12,0

13,5

–1,5

11,9

6,9

3,0

Kyiv

11,3

18,0

–6,7

7,3

7,3

4,0

Kirovohrad

9,7

18,6

–8,9

13,2

5,5

3,8

Luhansk

9,1

18,3

–9,2

15,2

6,3

4,0

Lviv

11,0

13,9

–2,9

8,6

6,7

2,4

Mykolayiv

10,9

16,9

–6,0

8,6

5,8

4,2

Odesa

11,6

16,2

–4,6

10,2

6,3

3,8

Poltava

9,4

18,4

–9,0

8,5

5,9

3,9

Rivne

14,2

14,1

0,1

8,8

6,9

2,7

Sumy

8,8

18,9

–10,1

11,2

5,6

3,4

Ternopil

11,0

14,7

–3,7

10,1

6,8

2,8

Kharkiv

9,4

16,4

–7,0

9,0

6,3

3,7

Kherson

10,7

16,7

–6,0

12,8

5,5

3,8

Khmelnytskiy

10,7

17,1

–6,4

9,6

6,6

3,4

Cherkasy

9,1

18,0

–8,9

11,4

6,0

3,7

Chernivtsi

11,8

13,6

–1,8

9,8

6,8

3,5

Chernihiv

8,6

21,3

–12,7

8,3

5,4

3,3

City of Kyiv

11,2

10,9

0,3

9,4

7,4

3,5

Sevastopol agglomeration

10,6

16,0

–5,4

7,7

8,4

5,0

*/ Per 1,000 infants