Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-October 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

425321

629984

-204663

4197

276319

139268

Autonomous Republic of Crimea

19364

25584

-6220

212

12218

5978

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

14953

23678

-8725

152

9917

5028

Volyn

12791

12956

-165

88

6467

2234

Dnipropetrovsk

31100

50231

-19131

321

20257

11291

Donetsk

36866

68448

-31582

445

25669

15187

Zhytomyr

12268

19834

-7566

97

7717

3910

Zakarpattya

15266

13421

1845

166

7893

2341

Zaporizhzhya

15640

25314

-9674

152

10483

6045

Ivano-Frankivsk

14338

15236

-898

158

8680

3473

Kyiv

16847

25893

-9046

121

11666

5885

Kirovohrad

8792

16035

-7243

106

5231

3370

Luhansk

18490

35149

-16659

260

13457

8021

Lviv

24392

29398

-5006

207

15808

5111

Mykolayiv

11144

16810

-5666

84

6827

4268

Odesa

23966

31726

-7760

231

14782

7532

Poltava

12224

23272

-11048

101

8262

5056

Rivne

14132

13511

621

125

7338

2547

Sumy

9027

18573

-9546

88

6091

3400

Ternopil

10428

13506

-3078

101

6759

2590

Kharkiv

22694

37742

-15048

200

16370

8854

Kherson

10304

15065

-4761

122

6007

3515

Khmelnytskiy

12326

19128

-6802

113

8107

3842

Cherkasy

10390

19471

-9081

125

7274

4118

Chernivtsi

9257

10175

-918

84

5884

2651

Chernihiv

8337

19815

-11478

66

5673

3148

City of Kyiv

26529

25029

1500

244

18482

8284

Sevastopol agglomeration

3456

4984

-1528

28

3000

1589

 

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,0

16,3

-5,3

10,4

7,2

3,6

Autonomous Republic of Crimea

11,8

15,6

-3,8

11,5

7,4

3,6

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

17,0

-6,2

10,8

7,1

3,6

Volyn

14,8

15,0

-0,2

7,4

7,5

2,6

Dnipropetrovsk

11,0

17,8

-6,8

10,9

7,2

4,0

Donetsk

9,8

18,2

-8,4

12,8

6,8

4,0

Zhytomyr

11,3

18,3

-7,0

8,1

7,1

3,6

Zakarpattya

14,7

12,9

1,8

11,5

7,6

2,3

Zaporizhzhya

10,3

16,6

-6,3

10,1

6,9

4,0

Ivano-Frankivsk

12,4

13,2

-0,8

11,5

7,5

3,0

Kyiv

11,6

17,9

-6,3

7,6

8,1

4,1

Kirovohrad

10,2

18,6

-8,4

12,6

6,1

3,9

Luhansk

9,5

18,0

-8,5

14,9

6,9

4,1

Lviv

11,4

13,8

-2,4

8,9

7,4

2,4

Mykolayiv

11,1

16,8

-5,7

7,9

6,8

4,3

Odesa

12,0

15,9

-3,9

10,1

7,4

3,8

Poltava

9,7

18,4

-8,7

8,8

6,5

4,0

Rivne

14,7

14,1

0,6

9,4

7,6

2,7

Sumy

9,1

18,7

-9,6

10,3

6,1

3,4

Ternopil

11,4

14,8

-3,4

10,4

7,4

2,8

Kharkiv

9,8

16,3

-6,5

9,3

7,0

3,8

Kherson

11,2

16,4

-5,2

12,4

6,5

3,8

Khmelnytskiy

11,0

17,0

-6,0

9,7

7,2

3,4

Cherkasy

9,5

17,8

-8,3

12,6

6,7

3,8

Chernivtsi

12,3

13,5

-1,2

9,8

7,8

3,5

Chernihiv

8,8

21,0

-12,2

8,3

6,0

3,3

City of Kyiv

11,6

10,9

0,7

9,8

8,1

3,6

Sevastopol agglomeration

10,9

15,7

-4,8

8,2

9,5

5,0

*/ Per 1,000 infants