Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-November 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

466952

689513

–222561

4584

306637

152831

Autonomous Republic of Crimea

21303

28007

–6704

238

13675

6579

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

16422

26035

–9613

166

11028

5475

Volyn

13985

14244

–259

99

7196

2434

Dnipropetrovsk

34259

54924

–20665

351

22272

12383

Donetsk

40456

74612

–34156

490

28159

16697

Zhytomyr

13436

21702

–8266

106

8678

4276

Zakarpattya

16758

14728

2030

180

8955

2582

Zaporizhzhya

17207

27676

–10469

164

11564

6640

Ivano-Frankivsk

15631

16760

–1129

169

9601

3798

Kyiv

18369

28349

–9980

133

13016

6423

Kirovohrad

9613

17553

–7940

118

5841

3671

Luhansk

20285

38444

–18159

279

14768

8846

Lviv

26718

32089

–5371

226

17491

5618

Mykolayiv

12249

18350

–6101

100

7632

4667

Odesa

26353

34714

–8361

248

16725

8256

Poltava

13423

25505

–12082

111

9185

5543

Rivne

15611

14842

769

136

8165

2792

Sumy

9922

20382

–10460

97

6721

3759

Ternopil

11375

14777

–3402

113

7427

2822

Kharkiv

24919

41214

–16295

220

18124

9751

Kherson

11376

16486

–5110

135

6732

3854

Khmelnytskiy

13523

20939

–7416

126

9044

4206

Cherkasy

11413

21338

–9925

128

8067

4488

Chernivtsi

10165

11202

–1037

90

6471

2913

Chernihiv

9147

21709

–12562

70

6355

3491

City of Kyiv

29228

27467

1761

262

20446

9130

Sevastopol agglomeration

3806

5465

–1659

29

3299

1737

 

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,0

16,3

–5,3

10,3

7,2

3,6

Autonomous Republic of Crimea

11,8

15,5

–3,7

11,7

7,6

3,6

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

17,1

–6,3

10,7

7,2

3,6

Volyn

14,7

15,0

–0,3

7,5

7,6

2,6

Dnipropetrovsk

11,1

17,7

–6,6

10,8

7,2

4,0

Donetsk

9,7

18,0

–8,3

12,7

6,8

4,0

Zhytomyr

11,3

18,2

–6,9

8,1

7,3

3,6

Zakarpattya

14,7

12,9

1,8

11,3

7,9

2,3

Zaporizhzhya

10,3

16,5

–6,2

9,9

6,9

4,0

Ivano-Frankivsk

12,4

13,3

–0,9

11,2

7,6

3,0

Kyiv

11,6

17,9

–6,3

7,6

8,2

4,0

Kirovohrad

10,2

18,6

–8,4

12,8

6,2

3,9

Luhansk

9,4

17,9

–8,5

14,4

6,9

4,1

Lviv

11,4

13,7

–2,3

8,8

7,5

2,4

Mykolayiv

11,2

16,7

–5,5

8,6

6,9

4,2

Odesa

12,0

15,8

–3,8

9,8

7,6

3,8

Poltava

9,7

18,4

–8,7

8,8

6,6

4,0

Rivne

14,8

14,1

0,7

9,2

7,7

2,6

Sumy

9,1

18,7

–9,6

10,3

6,2

3,4

Ternopil

11,3

14,7

–3,4

10,5

7,4

2,8

Kharkiv

9,8

16,1

–6,3

9,2

7,1

3,8

Kherson

11,3

16,3

–5,0

12,4

6,7

3,8

Khmelnytskiy

11,0

17,0

–6,0

9,8

7,3

3,4

Cherkasy

9,5

17,8

–8,3

11,7

6,7

3,7

Chernivtsi

12,3

13,5

–1,2

9,5

7,8

3,5

Chernihiv

8,8

21,0

–12,2

7,9

6,1

3,4

City of Kyiv

11,6

10,9

0,7

9,5

8,1

3,6

Sevastopol agglomeration

11,0

15,7

–4,7

7,7

9,5

5,0

*/ Per 1,000 infants