Archives: 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-December 2008

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

510588

754462

-243874

5049

321992

166845

Autonomous Republic of Crimea

23353

30635

-7282

253

14498

7231

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

17914

28492

-10578

175

11508

5945

Volyn

15301

15594

-293

110

7375

2664

Dnipropetrovsk

37383

59781

-22398

398

23493

13462

Donetsk

44394

81948

-37554

533

29887

18275

Zhytomyr

14641

23760

-9119

116

9003

4616

Zakarpattya

18292

16155

2137

206

9192

2831

Zaporizhzhya

18901

30127

-11226

185

12260

7259

Ivano-Frankivsk

16983

18385

-1402

181

9986

4125

Kyiv

20195

30946

-10751

144

13679

6976

Kirovohrad

10538

19272

-8734

133

6183

3974

Luhansk

22259

42181

-19922

305

15617

9599

Lviv

29007

35126

-6119

253

17963

6129

Mykolayiv

13378

19955

-6577

109

8145

5053

Odesa

28780

37951

-9171

281

17770

8963

Poltava

14748

27968

-13220

120

9659

6029

Rivne

17089

16245

844

151

8434

3069

Sumy

10835

22301

-11466

107

7023

4150

Ternopil

12388

16200

-3812

121

7666

3100

Kharkiv

27207

45109

-17902

254

19110

10744

Kherson

12473

18016

-5543

140

7178

4188

Khmelnytskiy

14822

22943

-8121

134

9370

4608

Cherkasy

12466

23386

-10920

139

8451

4888

Chernivtsi

11067

12194

-1127

111

6741

3195

Chernihiv

10039

23784

-13745

79

6598

3806

City of Kyiv

31965

30067

1898

280

21694

10091

Sevastopol agglomeration

4170

5941

-1771

31

3509

1875

 

 

 2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,0

16,3

-5,3

10,4

7,0

3,6

Autonomous Republic of Crimea

11,9

15,6

-3,7

11,4

7,4

3,7

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

17,1

-6,3

10,3

6,9

3,6

Volyn

14,8

15,1

-0,3

7,6

7,1

2,6

Dnipropetrovsk

11,0

17,6

-6,6

11,2

6,9

4,0

Donetsk

9,8

18,1

-8,3

12,7

6,6

4,0

Zhytomyr

11,3

18,3

-7,0

8,1

6,9

3,6

Zakarpattya

14,7

13,0

1,7

11,9

7,4

2,3

Zaporizhzhya

10,4

16,5

-6,1

10,2

6,7

4,0

Ivano-Frankivsk

12,3

13,3

-1,0

11,0

7,2

3,0

Kyiv

11,7

17,9

-6,2

7,5

7,9

4,0

Kirovohrad

10,2

18,6

-8,4

13,1

6,0

3,8

Luhansk

9,5

18,0

-8,5

14,4

6,7

4,1

Lviv

11,3

13,7

-2,4

9,0

7,0

2,4

Mykolayiv

11,1

16,6

-5,5

8,5

6,8

4,2

Odesa

12,0

15,8

-3,8

10,1

7,4

3,7

Poltava

9,7

18,4

-8,7

8,7

6,4

4,0

Rivne

14,8

14,1

0,7

9,3

7,3

2,7

Sumy

9,1

18,7

-9,6

10,3

5,9

3,5

Ternopil

11,3

14,8

-3,5

10,3

7,0

2,8

Kharkiv

9,8

16,2

-6,4

9,8

6,9

3,9

Kherson

11,3

16,3

-5,0

11,8

6,5

3,8

Khmelnytskiy

11,0

17,0

-6,0

9,5

7,0

3,4

Cherkasy

9,5

17,9

-8,4

11,6

6,5

3,7

Chernivtsi

12,2

13,4

-1,2

10,7

7,5

3,5

Chernihiv

8,9

21,1

-12,2

8,2

5,8

3,4

City of Kyiv

11,6

10,9

0,7

9,3

7,9

3,7

Sevastopol agglomeration

11,0

15,7

-4,7

7,6

9,2

4,9

*/ Per 1,000 infants