Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-March 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

125834

193043

–67209

1192

53806

35082

Autonomous Republic of Crimea

5656

7695

–2039

 

 

 

oblasts

 

 

 

60

2206

1620

Vinnytsya

4334

7180

–2846

39

1816

1308

Volyn

3764

3990

–226

37

1117

613

Dnipropetrovsk

9421

14883

–5462

84

3835

2742

Donetsk

10826

20685

–9859

128

5103

3620

Zhytomyr

3772

6057

–2285

31

1479

947

Zakarpattya

4462

4475

–13

63

1874

612

Zaporizhzhya

4670

7897

–3227

46

1785

1487

Ivano-Frankivsk

4126

5000

–874

45

1970

892

Kyiv

5021

7808

–2787

34

2248

1427

Kirovohrad

2768

4813

–2045

26

1025

828

Luhansk

5407

10910

–5503

48

2702

1860

Lviv

7093

8910

–1817

63

2895

1501

Mykolayiv

3230

5291

–2061

28

1306

954

Odesa

7207

9999

–2792

72

2974

1783

Poltava

3658

7202

–3544

29

1607

1273

Rivne

4202

4103

99

33

1459

735

Sumy

2579

5873

–3294

24

1168

837

Ternopil

2969

4192

–1223

23

1334

658

Kharkiv

6687

11470

–4783

55

3046

2203

Kherson

3080

4699

–1619

33

1232

891

Khmelnytskiy

3592

5991

–2399

49

1457

1074

Cherkasy

3179

6019

–2840

24

1435

1166

Chernivtsi

2684

3163

–479

19

1162

656

Chernihiv

2628

5868

–3240

30

1180

792

City of Kyiv

7816

7386

430

63

3829

2205

Sevastopol agglomeration

1003

1484

–481

6

562

398

 

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,1

17,0

–5,9

9,3

4,7

3,1

Autonomous Republic of Crimea

11,7

15,9

–4,2

10,2

4,5

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,6

17,6

–7,0

8,7

4,4

3,2

Volyn

14,7

15,6

–0,9

9,7

4,4

2,4

Dnipropetrovsk

11,3

17,9

–6,6

9,0

4,6

3,3

Donetsk

9,8

18,7

–8,9

11,6

4,6

3,3

Zhytomyr

11,8

19,0

–7,2

8,4

4,6

3,0

Zakarpattya

14,6

14,6

–0,0

13,8

6,1

2,0

Zaporizhzhya

10,4

17,6

–7,2

9,7

4,0

3,3

Ivano-Frankivsk

12,1

14,7

–2,6

10,6

5,8

2,6

Kyiv

11,8

18,3

–6,5

6,7

5,3

3,4

Kirovohrad

10,9

19,0

–8,1

9,7

4,1

3,3

Luhansk

9,4

19,0

–9,6

8,7

4,7

3,2

Lviv

11,3

14,2

–2,9

8,7

4,6

2,4

Mykolayiv

11,0

18,0

–7,0

8,4

4,4

3,2

Odesa

12,2

16,9

–4,7

10,0

5,0

3,0

Poltava

9,8

19,3

–9,5

7,8

4,3

3,4

Rivne

14,8

14,5

0,3

7,8

5,1

2,6

Sumy

8,8

20,1

–11,3

8,9

4,0

2,9

Ternopil

11,0

15,5

–4,5

7,5

5,0

2,4

Kharkiv

9,7

16,7

–7,0

8,1

4,4

3,2

Kherson

11,4

17,4

–6,0

10,6

4,5

3,3

Khmelnytskiy

10,9

18,1

–7,2

13,3

4,4

3,2

Cherkasy

9,9

18,7

–8,8

7,7

4,5

3,6

Chernivtsi

12,0

14,2

–2,2

6,9

5,2

2,9

Chernihiv

9,5

21,2

–11,7

11,8

4,3

2,9

City of Kyiv

11,4

10,8

0,6

7,9

5,6

3,2

Sevastopol agglomeration

10,7

15,8

–5,1

5,8

6,0

4,2

*/ Per 1,000 infants