Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-April 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

167550

255029

–87479

1600

72493

46911

Autonomous Republic of Crimea

7564

10184

–2620

75

3132

2204

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

5813

9604

–3791

53

2335

1726

Volyn

5040

5251

–211

48

1386

795

Dnipropetrovsk

12444

19633

–7189

118

5254

3776

Donetsk

14326

27250

–12924

176

7213

4899

Zhytomyr

4991

8036

–3045

42

1911

1252

Zakarpattya

5876

5783

93

89

2262

783

Zaporizhzhya

6157

10333

–4176

65

2595

1985

Ivano-Frankivsk

5548

6533

–985

53

2553

1199

Kyiv

6680

10334

–3654

47

2907

1899

Kirovohrad

3623

6453

–2830

34

1364

1092

Luhansk

7172

14360

–7188

67

3740

2451

Lviv

9643

11715

–2072

86

3820

1963

Mykolayiv

4251

6880

–2629

35

1827

1274

Odesa

9605

13051

–3446

101

4120

2473

Poltava

4842

9523

–4681

43

2168

1654

Rivne

5603

5441

162

44

1911

966

Sumy

3495

7780

–4285

30

1509

1119

Ternopil

3971

5629

–1658

28

1794

871

Kharkiv

8919

15186

–6267

72

4201

2918

Kherson

4057

6182

–2125

41

1671

1180

Khmelnytskiy

4841

7916

–3075

60

1857

1406

Cherkasy

4200

8007

–3807

38

1884

1524

Chernivtsi

3596

4239

–643

28

1527

892

Chernihiv

3485

7882

–4397

44

1552

1048

City of Kyiv

10466

9834

632

76

5163

2991

Sevastopol agglomeration

1342

2010

–668

7

837

571

 

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,0

16,8

–5,8

9,4

4,8

3,1

Autonomous Republic of Crimea

11,7

15,8

–4,1

9,6

4,8

3,4

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,7

17,6

–6,9

8,9

4,3

3,2

Volyn

14,8

15,4

–0,6

9,4

4,1

2,3

Dnipropetrovsk

11,2

17,7

–6,5

9,4

4,7

3,4

Donetsk

9,7

18,5

–8,8

11,9

4,9

3,3

Zhytomyr

11,7

18,9

–7,2

8,5

4,5

2,9

Zakarpattya

14,4

14,2

0,2

14,6

5,5

1,9

Zaporizhzhya

10,3

17,3

–7,0

10,3

4,3

3,3

Ivano-Frankivsk

12,2

14,4

–2,2

9,4

5,6

2,6

Kyiv

11,8

18,2

–6,4

6,9

5,1

3,3

Kirovohrad

10,7

19,1

–8,4

9,5

4,0

3,2

Luhansk

9,4

18,8

–9,4

9,0

4,9

3,2

Lviv

11,5

14,0

–2,5

8,8

4,6

2,3

Mykolayiv

10,8

17,5

–6,7

7,9

4,7

3,2

Odesa

12,2

16,6

–4,4

10,5

5,2

3,1

Poltava

9,8

19,2

–9,4

8,7

4,4

3,3

Rivne

14,8

14,4

0,4

7,7

5,1

2,6

Sumy

9,0

20,0

–11,0

8,3

3,9

2,9

Ternopil

11,1

15,7

–4,6

6,8

5,0

2,4

Kharkiv

9,8

16,6

–6,8

7,9

4,6

3,2

Kherson

11,2

17,1

–5,9

9,8

4,6

3,3

Khmelnytskiy

11,0

18,0

–7,0

12,1

4,2

3,2

Cherkasy

9,8

18,7

–8,9

9,1

4,4

3,6

Chernivtsi

12,1

14,3

–2,2

7,6

5,1

3,0

Chernihiv

9,5

21,4

–11,9

12,9

4,2

2,8

City of Kyiv

11,5

10,8

0,7

7,1

5,7

3,3

Sevastopol agglomeration

10,7

16,1

–5,4

5,1

6,7

4,6

*/ Per 1,000 infants