Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-May 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

208238

313471

–105233

2001

90728

58141

Autonomous Republic of Crimea

9378

12491

–3113

95

3568

2740

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

7247

11862

–4615

68

3226

2123

Volyn

6288

6476

–188

57

2154

982

Dnipropetrovsk

15258

24242

–8984

149

6136

4711

Donetsk

17669

33525

–15856

218

8128

6089

Zhytomyr

6270

9853

–3583

54

2490

1544

Zakarpattya

7326

7102

224

107

3284

946

Zaporizhzhya

7580

12660

–5080

79

2991

2506

Ivano-Frankivsk

6945

7967

–1022

64

3520

1455

Kyiv

8328

12657

–4329

55

3700

2386

Kirovohrad

4459

7915

–3456

44

1683

1342

Luhansk

8901

17682

–8781

97

4262

3086

Lviv

12108

14402

–2294

103

5464

2404

Mykolayiv

5279

8379

–3100

43

2137

1589

Odesa

11833

15943

–4110

123

5038

3110

Poltava

6025

11836

–5811

49

2682

2005

Rivne

6964

6656

308

56

2689

1148

Sumy

4358

9448

–5090

37

1860

1367

Ternopil

4968

6928

–1960

32

2534

1111

Kharkiv

11087

18638

–7551

96

4935

3647

Kherson

5001

7540

–2539

50

1983

1462

Khmelnytskiy

6041

9844

–3803

77

2544

1755

Cherkasy

5175

9828

–4653

47

2365

1819

Chernivtsi

4450

5166

–716

38

2136

1087

Chernihiv

4354

9778

–5424

52

1930

1320

City of Kyiv

13269

12182

1087

100

6346

3684

Sevastopol agglomeration

1677

2471

–794

11

943

723

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,9

16,4

–5,5

9,3

4,8

3,0

Autonomous Republic of Crimea

11,5

15,3

–3,8

9,7

4,4

3,4

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,6

17,3

–6,7

9,0

4,7

3,1

Volyn

14,7

15,1

–0,4

8,9

5,0

2,3

Dnipropetrovsk

11,0

17,4

–6,4

9,5

4,4

3,4

Donetsk

9,5

18,0

–8,5

11,8

4,4

3,3

Zhytomyr

11,7

18,4

–6,7

8,7

4,7

2,9

Zakarpattya

14,2

13,8

0,4

14,0

6,4

1,8

Zaporizhzhya

10,1

16,8

–6,7

10,0

4,0

3,3

Ivano-Frankivsk

12,2

14,0

–1,8

9,0

6,2

2,5

Kyiv

11,6

17,7

–6,1

6,5

5,2

3,3

Kirovohrad

10,5

18,7

–8,2

9,8

4,0

3,2

Luhansk

9,2

18,4

–9,2

10,4

4,4

3,2

Lviv

11,5

13,7

–2,2

8,4

5,2

2,3

Mykolayiv

10,7

17,0

–6,3

7,7

4,3

3,2

Odesa

11,9

16,1

–4,2

10,2

5,1

3,1

Poltava

9,7

19,0

–9,3

7,9

4,3

3,2

Rivne

14,6

14,0

0,6

7,8

5,6

2,4

Sumy

8,9

19,3

–10,4

8,2

3,8

2,8

Ternopil

11,0

15,3

–4,3

6,2

5,6

2,5

Kharkiv

9,6

16,2

–6,6

8,4

4,3

3,2

Kherson

11,0

16,6

–5,6

9,5

4,4

3,2

Khmelnytskiy

10,9

17,8

–6,9

12,4

4,6

3,2

Cherkasy

9,6

18,2

–8,6

9,0

4,4

3,4

Chernivtsi

11,9

13,8

–1,9

8,2

5,7

2,9

Chernihiv

9,4

21,1

–11,7

12,2

4,2

2,9

City of Kyiv

11,6

10,7

0,9

7,5

5,5

3,2

Sevastopol agglomeration

10,6

15,7

–5,1

6,4

6,0

4,6

*/ Per 1,000 infants