Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-June 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

247803

369657

–121854

2404

120366

68871

Autonomous Republic of Crimea

11157

14756

–3599

107

4951

3225

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8719

14000

–5281

80

4195

2541

Volyn

7499

7624

–125

64

2706

1205

Dnipropetrovsk

18069

28615

–10546

173

8521

5548

Donetsk

21190

39615

–18425

270

11093

7248

Zhytomyr

7460

11564

–4104

66

3255

1821

Zakarpattya

8649

8285

364

126

3803

1142

Zaporizhzhya

8985

14902

–5917

87

4150

2935

Ivano-Frankivsk

8351

9309

–958

77

4262

1757

Kyiv

9963

14993

–5030

74

4997

2815

Kirovohrad

5358

9356

–3998

52

2247

1607

Luhansk

10514

20755

–10241

121

5847

3614

Lviv

14449

16879

–2430

117

6852

2894

Mykolayiv

6312

9844

–3532

49

2915

1921

Odesa

13970

18665

–4695

148

6760

3689

Poltava

7131

14044

–6913

58

3592

2396

Rivne

8311

7860

451

68

3322

1331

Sumy

5207

11136

–5929

43

2567

1643

Ternopil

5956

8192

–2236

42

3203

1315

Kharkiv

13193

22156

–8963

119

6786

4209

Kherson

5918

8869

–2951

61

2667

1710

Khmelnytskiy

7188

11576

–4388

99

3347

2087

Cherkasy

6133

11595

–5462

59

3183

2189

Chernivtsi

5328

6097

–769

45

2660

1328

Chernihiv

5127

11539

–6412

54

2554

1526

City of Kyiv

15677

14520

1157

127

8602

4343

Sevastopol agglomeration

1989

2911

–922

18

1329

832

 

2. Crude birth, death, natural increasemarriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,9

16,2

–5,3

9,3

5,3

3,0

Autonomous Republic of Crimea

11,4

15,1

–3,7

9,1

5,1

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,6

17,0

–6,4

8,8

5,1

3,1

Volyn

14,6

14,9

–0,3

8,3

5,3

2,3

Dnipropetrovsk

10,8

17,1

–6,3

9,2

5,1

3,3

Donetsk

9,5

17,8

–8,3

12,1

5,0

3,3

Zhytomyr

11,6

18,0

–6,4

8,8

5,1

2,8

Zakarpattya

14,0

13,4

0,6

13,7

6,2

1,9

Zaporizhzhya

9,9

16,5

–6,6

9,1

4,6

3,3

Ivano-Frankivsk

12,2

13,6

–1,4

9,0

6,2

2,6

Kyiv

11,6

17,5

–5,9

7,3

5,8

3,3

Kirovohrad

10,5

18,4

–7,9

9,7

4,4

3,2

Luhansk

9,1

18,0

–8,9

10,8

5,1

3,1

Lviv

11,4

13,3

–1,9

8,0

5,4

2,3

Mykolayiv

10,6

16,6

–6,0

7,3

4,9

3,2

Odesa

11,8

15,8

–4,0

10,2

5,7

3,1

Poltava

9,6

18,8

–9,2

7,8

4,8

3,2

Rivne

14,6

13,8

0,8

7,9

5,8

2,3

Sumy

8,9

19,0

–10,1

7,9

4,4

2,8

Ternopil

11,0

15,1

–4,1

6,8

5,9

2,4

Kharkiv

9,6

16,1

–6,5

8,7

4,9

3,1

Kherson

10,9

16,3

–5,4

9,7

4,9

3,1

Khmelnytskiy

10,8

17,4

–6,6

13,3

5,0

3,1

Cherkasy

9,5

18,0

–8,5

9,4

4,9

3,4

Chernivtsi

11,9

13,6

–1,7

8,1

5,9

3,0

Chernihiv

9,2

20,8

–11,6

10,5

4,6

2,8

City of Kyiv

11,4

10,6

0,8

7,9

6,3

3,2

Sevastopol agglomeration

10,6

15,5

–4,9

8,7

7,1

4,4

*/ Per 1,000 infants