Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-July 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

297327

427005

–129678

2853

153065

81939

Autonomous Republic of Crimea

13404

17227

–3823

129

6117

3776

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10436

16092

–5656

91

5444

3031

Volyn

8898

8763

135

73

3527

1438

Dnipropetrovsk

21779

33279

–11500

197

10755

6647

Donetsk

25366

45774

–20408

310

14051

8595

Zhytomyr

8812

13335

–4523

82

4232

2131

Zakarpattya

10262

9504

758

146

4560

1363

Zaporizhzhya

10743

17228

–6485

106

5127

3534

Ivano-Frankivsk

10032

10639

–607

93

5355

2075

Kyiv

11900

17287

–5387

90

6412

3337

Kirovohrad

6365

10775

–4410

63

2848

1895

Luhansk

12721

24188

–11467

157

7347

4319

Lviv

17537

19543

–2006

140

9118

3460

Mykolayiv

7513

11352

–3839

59

3607

2264

Odesa

16845

21521

–4676

169

8242

4382

Poltava

8536

16158

–7622

69

4598

2855

Rivne

9947

9073

874

87

4161

1574

Sumy

6260

12787

–6527

49

3356

1981

Ternopil

7171

9466

–2295

56

4140

1564

Kharkiv

15951

25845

–9894

143

8775

5022

Kherson

7102

10272

–3170

71

3276

2062

Khmelnytskiy

8585

13241

–4656

117

4417

2442

Cherkasy

7334

13316

–5982

67

4040

2594

Chernivtsi

6349

6966

–617

55

3590

1605

Chernihiv

6204

13260

–7056

53

3287

1844

City of Kyiv

18889

16797

2092

150

11022

5178

Sevastopol agglomeration

2386

3317

–931

21

1661

971

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,1

15,9

–4,8

9,5

5,7

3,1

Autonomous Republic of Crimea

11,7

15,1

–3,4

9,3

5,4

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

16,7

–5,9

8,6

5,7

3,1

Volyn

14,8

14,6

0,2

8,1

5,9

2,4

Dnipropetrovsk

11,1

17,0

–5,9

8,9

5,5

3,4

Donetsk

9,7

17,5

–7,8

11,9

5,4

3,3

Zhytomyr

11,8

17,8

–6,0

9,4

5,6

2,8

Zakarpattya

14,2

13,2

1,0

13,6

6,3

1,9

Zaporizhzhya

10,2

16,3

–6,1

9,5

4,9

3,3

Ivano-Frankivsk

12,5

13,3

–0,8

9,3

6,7

2,6

Kyiv

11,9

17,3

–5,4

7,5

6,4

3,3

Kirovohrad

10,7

18,1

–7,4

10,0

4,8

3,2

Luhansk

9,4

17,9

–8,5

12,0

5,4

3,2

Lviv

11,8

13,2

–1,4

8,1

6,2

2,3

Mykolayiv

10,8

16,4

–5,6

7,5

5,2

3,3

Odesa

12,1

15,5

–3,4

9,9

5,9

3,2

Poltava

9,7

18,4

–8,7

7,9

5,2

3,3

Rivne

14,9

13,6

1,3

8,6

6,2

2,4

Sumy

9,1

18,6

–9,5

7,7

4,9

2,9

Ternopil

11,3

14,9

–3,6

7,7

6,5

2,5

Kharkiv

9,9

16,0

–6,1

8,9

5,4

3,1

Kherson

11,1

16,1

–5,0

9,6

5,1

3,2

Khmelnytskiy

11,0

17,0

–6,0

13,4

5,7

3,1

Cherkasy

9,7

17,6

–7,9

9,1

5,3

3,4

Chernivtsi

12,1

13,3

–1,2

8,4

6,8

3,1

Chernihiv

9,5

20,4

–10,9

10,5

5,1

2,8

City of Kyiv

11,8

10,5

1,3

7,9

6,9

3,2

Sevastopol agglomeration

10,8

15,0

–4,2

8,6

7,5

4,4

*/ Per 1,000 infants