Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-August 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

340806

477056

-136250

3193

195225

93539

Autonomous Republic of Crimea

15526

19349

-3823

141

7860

4287

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

12011

18032

-6021

99

6978

3485

Volyn

10239

9840

399

80

4453

1636

Dnipropetrovsk

24855

37174

-12319

210

13929

7561

Donetsk

29200

51091

-21891

357

17909

9833

Zhytomyr

10153

14859

-4706

88

5468

2440

Zakarpattya

11822

10610

1212

169

5512

1560

Zaporizhzhya

12254

19233

-6979

117

6621

4088

Ivano-Frankivsk

11559

11861

-302

102

6537

2338

Kyiv

13679

19373

-5694

104

8260

3791

Kirovohrad

7266

12085

-4819

76

3710

2197

Luhansk

14563

26736

-12173

180

9592

4890

Lviv

20073

21814

-1741

162

11540

3914

Mykolayiv

8664

12631

-3967

68

4573

2567

Odesa

19200

24025

-4825

183

10200

5049

Poltava

9792

18049

-8257

78

6078

3284

Rivne

11465

10193

1272

97

5140

1761

Sumy

7094

14317

-7223

56

4434

2281

Ternopil

8253

10566

-2313

62

5086

1839

Kharkiv

18211

28893

-10682

157

11456

5672

Kherson

8176

11400

-3224

83

4140

2353

Khmelnytskiy

9841

14800

-4959

130

5711

2767

Cherkasy

8367

14801

-6434

77

5269

2956

Chernivtsi

7299

7783

-484

59

4567

1894

Chernihiv

7065

14839

-7774

72

4222

2112

City of Kyiv

21430

19002

2428

163

13887

5870

Sevastopol agglomeration

2749

3700

-951

23

2093

1114

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,1

15,6

-4,5

9,3

6,4

3,0

Autonomous Republic of Crimea

11,9

14,8

-2,9

8,9

6,0

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,9

16,4

-5,5

8,2

6,3

3,2

Volyn

14,8

14,2

0,6

7,7

6,5

2,4

Dnipropetrovsk

11,1

16,6

-5,5

8,3

6,2

3,4

Donetsk

9,8

17,1

-7,3

12,0

6,0

3,3

Zhytomyr

11,8

17,3

-5,5

8,8

6,4

2,8

Zakarpattya

14,3

12,8

1,5

13,7

6,7

1,9

Zaporizhzhya

10,1

15,9

-5,8

9,2

5,5

3,4

Ivano-Frankivsk

12,6

12,9

-0,3

8,9

7,1

2,5

Kyiv

11,9

16,8

-4,9

7,6

7,2

3,3

Kirovohrad

10,6

17,7

-7,1

10,5

5,4

3,2

Luhansk

9,4

17,3

-7,9

12,0

6,2

3,2

Lviv

11,8

12,8

-1,0

8,2

6,8

2,3

Mykolayiv

10,9

15,9

-5,0

7,6

5,8

3,2

Odesa

12,1

15,1

-3,0

9,4

6,4

3,2

Poltava

9,8

18,0

-8,2

7,8

6,1

3,3

Rivne

15,0

13,3

1,7

8,4

6,7

2,3

Sumy

9,0

18,2

-9,2

7,7

5,6

2,9

Ternopil

11,3

14,5

-3,2

7,4

7,0

2,5

Kharkiv

9,8

15,6

-5,8

8,5

6,2

3,1

Kherson

11,2

15,6

-4,4

9,9

5,7

3,2

Khmelnytskiy

11,0

16,6

-5,6

13,0

6,4

3,1

Cherkasy

9,7

17,1

-7,4

9,1

6,1

3,4

Chernivtsi

12,1

12,9

-0,8

7,9

7,6

3,1

Chernihiv

9,5

19,9

-10,4

10,4

5,7

2,8

City of Kyiv

11,6

10,3

1,3

7,5

7,5

3,2

Sevastopol agglomeration

10,9

14,6

-3,7

8,3

8,3

4,4

*/ Per 1,000 infants.