Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in JanuarySeptember 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

386963

529026

–142063

3607

237898

106444

Autonomous Republic of Crimea

17756

21461

–3705

162

9896

4892

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

13558

20005

–6447

114

8421

3978

Volyn

11524

10901

623

92

5339

1847

Dnipropetrovsk

28420

41305

–12885

235

17255

8635

Donetsk

32953

56430

–23477

396

22046

11256

Zhytomyr

11512

16473

–4961

98

6600

2729

Zakarpattya

13531

11673

1858

187

6613

1744

Zaporizhzhya

13952

21371

–7419

134

8471

4675

Ivano–Frankivsk

13161

13126

35

116

7717

2601

Kyiv

15549

21562

–6013

115

10109

4361

Kirovohrad

8261

13401

–5140

86

4513

2493

Luhansk

16465

29624

–13159

197

11577

5614

Lviv

22754

24248

–1494

181

13719

4452

Mykolayiv

9840

14046

–4206

79

5692

2929

Odesa

21941

26611

–4670

206

12523

5728

Poltava

11068

20039

–8971

84

7472

3666

Rivne

12956

11330

1626

113

6105

2006

Sumy

8076

15889

–7813

69

5362

2583

Ternopil

9353

11697

–2344

72

5975

2110

Kharkiv

20698

32103

–11405

182

13997

6507

Kherson

9252

12569

–3317

100

5182

2664

Khmelnytskiy

11138

16344

–5206

139

6804

3095

Cherkasy

9487

16492

–7005

92

6433

3353

Chernivtsi

8308

8626

–318

69

5486

2177

Chernihiv

7949

16469

–8520

78

5140

2401

City of Kyiv

24319

21115

3204

184

16868

6703

Sevastopol agglomeration

3182

4116

–934

27

2583

1245

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,2

15,3

–4,1

9,3

6,9

3,1

Autonomous Republic of Crimea

12,1

14,6

–2,5

9,1

6,7

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,9

16,1

–5,2

8,3

6,8

3,2

Volyn

14,9

14,1

0,8

7,9

6,9

2,4

Dnipropetrovsk

11,3

16,4

–5,1

8,3

6,9

3,4

Donetsk

9,8

16,8

–7,0

11,8

6,6

3,4

Zhytomyr

11,9

17,0

–5,1

8,7

6,8

2,8

Zakarpattya

14,5

12,5

2,0

13,5

7,1

1,9

Zaporizhzhya

10,2

15,7

–5,5

9,4

6,2

3,4

Ivano–Frankivsk

12,7

12,7

0,0

9,0

7,5

2,5

Kyiv

12,0

16,7

–4,7

7,5

7,8

3,4

Kirovohrad

10,8

17,5

–6,7

10,5

5,9

3,3

Luhansk

9,5

17,1

–7,6

11,7

6,7

3,2

Lviv

11,9

12,7

–0,8

8,1

7,2

2,3

Mykolayiv

11,0

15,7

–4,7

7,9

6,4

3,3

Odesa

12,3

14,9

–2,6

9,4

7,0

3,2

Poltava

9,8

17,8

–8,0

7,5

6,6

3,3

Rivne

15,0

13,1

1,9

8,7

7,1

2,3

Sumy

9,1

18,0

–8,9

8,4

6,1

2,9

Ternopil

11,4

14,3

–2,9

7,7

7,3

2,6

Kharkiv

10,0

15,5

–5,5

8,8

6,7

3,1

Kherson

11,3

15,3

–4,0

10,6

6,3

3,2

Khmelnytskiy

11,1

16,3

–5,2

12,4

6,8

3,1

Cherkasy

9,7

16,9

–7,2

9,7

6,6

3,4

Chernivtsi

12,3

12,8

–0,5

8,2

8,1

3,2

Chernihiv

9,5

19,7

–10,2

10,0

6,1

2,9

City of Kyiv

11,7

10,2

1,5

7,5

8,1

3,2

Sevastopol agglomeration

11,2

14,5

–3,3

8,6

9,1

4,4

*/ Per 1,000 infants