Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in JanuaryOctober 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

432361

586854

-154493

4014

275962

119984

Autonomous Republic of Crimea

19782

23674

-3892

176

12201

5533

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

15216

22289

-7073

133

9737

4485

Volyn

12850

12105

745

98

6291

2073

Dnipropetrovsk

31516

45794

-14278

270

19991

9688

Donetsk

36724

62504

-25780

439

25306

12759

Zhytomyr

12819

18197

-5378

112

7617

3066

Zakarpattya

15357

12929

2428

206

7731

1974

Zaporizhzhya

15604

23560

-7956

150

10019

5335

Ivano–Frankivsk

14699

14594

105

134

8818

2933

Kyiv

17402

23942

-6540

122

11597

4921

Kirovohrad

9198

14846

-5648

99

5199

2780

Luhansk

18374

32681

-14307

219

13100

6385

Lviv

25430

27080

-1650

201

15674

4939

Mykolayiv

10999

15558

-4559

84

6742

3297

Odesa

24549

29542

-4993

237

14819

6422

Poltava

12325

22275

-9950

94

8563

4141

Rivne

14636

12708

1928

128

7111

2271

Sumy

8969

17602

-8633

76

6168

2913

Ternopil

10474

13029

-2555

81

6816

2365

Kharkiv

23034

35541

-12507

198

16103

7303

Kherson

10331

13920

-3589

108

6266

3023

Khmelnytskiy

12392

18088

-5696

147

7867

3466

Cherkasy

10620

18261

-7641

108

7387

3773

Chernivtsi

9288

9656

-368

78

6351

2435

Chernihiv

8872

18376

-9504

84

5978

2723

City of Kyiv

27338

23546

3792

204

19499

7571

Sevastopol agglomeration

3563

4557

-994

28

3011

1410

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,3

15,3

-4,0

9,3

7,2

3,1

Autonomous Republic of Crimea

12,1

14,5

-2,4

8,9

7,4

3,4

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

11,0

16,2

-5,2

8,8

7,1

3,3

Volyn

14,9

14,0

0,9

7,6

7,3

2,4

Dnipropetrovsk

11,2

16,3

-5,1

8,5

7,1

3,5

Donetsk

9,8

16,7

-6,9

11,8

6,8

3,4

Zhytomyr

11,9

16,9

-5,0

8,9

7,1

2,9

Zakarpattya

14,8

12,5

2,3

13,4

7,5

1,9

Zaporizhzhya

10,3

15,6

-5,3

9,4

6,6

3,5

Ivano–Frankivsk

12,8

12,7

0,1

9,3

7,7

2,5

Kyiv

12,1

16,7

-4,6

7,1

8,1

3,4

Kirovohrad

10,8

17,4

-6,6

10,9

6,1

3,3

Luhansk

9,5

16,9

-7,4

11,7

6,8

3,3

Lviv

12,0

12,7

-0,7

8,1

7,4

2,3

Mykolayiv

11,1

15,7

-4,6

7,5

6,8

3,3

Odesa

12,3

14,8

-2,5

9,7

7,4

3,2

Poltava

9,8

17,7

-7,9

7,5

6,8

3,3

Rivne

15,3

13,3

2,0

8,8

7,4

2,4

Sumy

9,1

17,9

-8,8

8,3

6,3

3,0

Ternopil

11,5

14,3

-2,8

7,8

7,5

2,6

Kharkiv

10,0

15,4

-5,4

8,6

7,0

3,2

Kherson

11,3

15,2

-3,9

10,3

6,9

3,3

Khmelnytskiy

11,1

16,2

-5,1

11,8

7,1

3,1

Cherkasy

9,8

16,9

-7,1

10,2

6,8

3,5

Chernivtsi

12,3

12,8

-0,5

8,3

8,4

3,2

Chernihiv

9,5

19,8

-10,3

9,7

6,4

2,9

City of Kyiv

11,8

10,2

1,6

7,5

8,4

3,3

Sevastopol agglomeration

11,3

14,4

-3,1

8,0

9,5

4,5

*/ Per 1,000 infants.