Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January - November 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

471386

643956

-172570

4395

302535

132220

Autonomous Republic of Crimea

21608

25975

-4367

189

13477

6154

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

16626

24560

-7934

142

10810

4977

Volyn

14095

13328

767

108

6952

2304

Dnipropetrovsk

34253

50141

-15888

296

21687

10671

Donetsk

40051

68512

-28461

484

27572

14120

Zhytomyr

13941

19981

-6040

119

8396

3419

Zakarpattya

16806

14261

2545

224

8652

2159

Zaporizhzhya

16915

25683

-8768

159

10949

5852

Ivano-Frankivsk

15986

16072

-86

146

9621

3233

Kyiv

18961

26250

-7289

131

12675

5422

Kirovohrad

10107

16228

-6121

109

5718

3029

Luhansk

19981

35649

-15668

237

14239

7052

Lviv

27639

29894

-2255

224

17111

5375

Mykolayiv

12054

17031

-4977

98

7417

3611

Odesa

26734

32528

-5794

263

16581

7057

Poltava

13518

24428

-10910

102

9360

4641

Rivne

16103

14034

2069

141

7816

2514

Sumy

9771

19270

-9499

84

6727

3225

Ternopil

11402

14292

-2890

88

7391

2598

Kharkiv

24967

38889

-13922

218

17587

8057

Kherson

11286

15338

-4052

120

6928

3306

Khmelnytskiy

13491

19885

-6394

158

8644

3812

Cherkasy

11556

20019

-8463

122

8080

4135

Chernivtsi

10190

10657

-467

84

6882

2649

Chernihiv

9693

20139

-10446

90

6598

3003

City of Kyiv

29770

25869

3901

228

21380

8306

Sevastopol agglomeration

3882

5043

-1161

31

3285

1539

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,2

15,3

-4,1

9,2

7,2

3,1

Autonomous Republic of Crimea

12,0

14,4

-2,4

8,6

7,5

3,4

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

11,0

16,2

-5,2

8,5

7,1

3,3

Volyn

14,9

14,1

0,8

7,6

7,3

2,4

Dnipropetrovsk

11,1

16,3

-5,2

8,5

7,0

3,5

Donetsk

9,8

16,7

-6,9

11,8

6,7

3,4

Zhytomyr

11,8

16,9

-5,1

8,6

7,1

2,9

Zakarpattya

14,7

12,5

2,2

13,2

7,6

1,9

Zaporizhzhya

10,2

15,5

-5,3

9,1

6,6

3,5

Ivano-Frankivsk

12,6

12,7

-0,1

9,2

7,6

2,6

Kyiv

12,0

16,6

-4,6

6,9

8,0

3,4

Kirovohrad

10,8

17,3

-6,5

10,9

6,1

3,2

Luhansk

9,4

16,8

-7,4

11,6

6,7

3,3

Lviv

11,8

12,8

-1,0

8,2

7,3

2,3

Mykolayiv

11,0

15,6

-4,6

8,0

6,8

3,3

Odesa

12,2

14,9

-2,7

9,8

7,6

3,2

Poltava

9,8

17,7

-7,9

7,4

6,8

3,4

Rivne

15,3

13,3

2,0

8,8

7,4

2,4

Sumy

9,1

17,9

-8,8

8,4

6,2

3,0

Ternopil

11,4

14,3

-2,9

7,7

7,4

2,6

Kharkiv

9,8

15,3

-5,5

8,6

6,9

3,2

Kherson

11,3

15,3

-4,0

10,4

6,9

3,3

Khmelnytskiy

11,0

16,2

-5,2

11,5

7,1

3,1

Cherkasy

9,7

16,8

-7,1

10,5

6,8

3,5

Chernivtsi

12,3

12,9

-0,6

8,2

8,3

3,2

Chernihiv

9,5

19,7

-10,2

9,4

6,5

2,9

City of Kyiv

11,7

10,2

1,5

7,6

8,4

3,3

Sevastopol agglomeration

11,2

14,5

-3,3

8,0

9,4

4,4

*/ Per 1,000 infants.