Archives: 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in 2009

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

512526

706740

–194214

4802

318199

145439

Autonomous Republic of Crimea

23524

28501

–4977

210

14309

6762

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

18053

26873

–8820

149

11270

5461

Volyn

15290

14628

662

118

7109

2521

Dnipropetrovsk

37309

54973

–17664

329

23007

11705

Donetsk

43374

75252

–31878

534

29311

15431

Zhytomyr

15108

21971

–6863

127

8750

3802

Zakarpattya

18219

15587

2632

238

8875

2387

Zaporizhzhya

18409

28154

–9745

174

11674

6472

Ivano-Frankivsk

17333

17565

–232

157

9948

3563

Kyiv

20616

28869

–8253

146

13257

5931

Kirovohrad

10916

17793

–6877

119

6078

3285

Luhansk

21671

39226

–17555

252

15058

7653

Lviv

30079

32848

–2769

238

17657

5904

Mykolayiv

13093

18698

–5605

112

7957

3959

Odesa

28986

35859

–6873

280

17533

7695

Poltava

14755

26807

–12052

105

9839

5117

Rivne

17544

15415

2129

164

8095

2755

Sumy

10681

21160

–10479

91

7008

3585

Ternopil

12404

15652

–3248

93

7645

2859

Kharkiv

27226

42544

–15318

252

18707

8936

Kherson

12323

16883

–4560

136

7374

3613

Khmelnytskiy

14690

21766

–7076

174

8954

4239

Cherkasy

12594

22001

–9407

132

8483

4581

Chernivtsi

11050

11665

–615

91

7158

2921

Chernihiv

10534

22232

–11698

103

6883

3311

City of Kyiv

32488

28292

4196

244

22774

9285

Sevastopol agglomeration

4257

5526

–1269

34

3486

1706

 

 

 2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

11,1

15,3

–4,2

9,3

6,9

3,2

Autonomous Republic of Crimea

12,0

14,5

–2,5

8,8

7,3

3,4

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,9

16,2

–5,3

8,2

6,8

3,3

Volyn

14,7

14,1

0,6

7,6

6,9

2,4

Dnipropetrovsk

11,1

16,3

–5,2

8,7

6,8

3,5

Donetsk

9,7

16,8

–7,1

12,0

6,5

3,4

Zhytomyr

11,7

17,0

–5,3

8,4

6,8

2,9

Zakarpattya

14,6

12,5

2,1

12,9

7,1

1,9

Zaporizhzhya

10,1

15,5

–5,4

9,2

6,4

3,6

Ivano-Frankivsk

12,5

12,7

–0,2

9,1

7,2

2,6

Kyiv

12,0

16,7

–4,7

7,1

7,7

3,4

Kirovohrad

10,7

17,4

–6,7

10,9

5,9

3,2

Luhansk

9,3

16,9

–7,6

11,3

6,5

3,3

Lviv

11,8

12,9

–1,1

8,0

6,9

2,3

Mykolayiv

11,0

15,7

–4,7

8,4

6,7

3,3

Odesa

12,1

15,0

–2,9

9,6

7,3

3,2

Poltava

9,8

17,8

–8,0

7,0

6,5

3,4

Rivne

15,2

13,4

1,8

9,4

7,0

2,4

Sumy

9,1

18,0

–8,9

8,4

5,9

3,0

Ternopil

11,4

14,4

–3,0

7,4

7,0

2,6

Kharkiv

9,8

15,3

–5,5

9,1

6,7

3,2

Kherson

11,2

15,4

–4,2

10,8

6,7

3,3

Khmelnytskiy

11,0

16,3

–5,3

11,6

6,7

3,2

Cherkasy

9,7

16,9

–7,2

10,4

6,5

3,5

Chernivtsi

12,2

12,9

–0,7

8,1

7,9

3,2

Chernihiv

9,4

19,9

–10,5

9,9

6,2

3,0

City of Kyiv

11,7

10,2

1,5

7,5

8,2

3,3

Sevastopol agglomeration

11,2

14,5

–3,3

8,1

9,2

4,5

*/ Per 1,000 infants.