Archives: 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-February 2010

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

78991

121613

42622

730

30690

20219

Autonomous Republic of Crimea

3527

4698

1171

25

1185

923

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

2751

4706

–1955

23

1042

837

Volyn

2406

2541

–135

24

718

364

Dnipropetrovsk

5819

9264

3445

42

1996

1553

Donetsk

6505

12957

6452

86

2779

2156

Zhytomyr

2351

3753

1402

26

830

531

Zakarpattya

2937

2615

322

27

1236

352

Zaporizhzhya

2857

5027

2170

26

953

867

Ivano-Frankivsk

2671

3068

397

26

1102

524

Kyiv

3171

4764

1593

19

1215

832

Kirovohrad

1700

3080

1380

17

534

413

Luhansk

3257

6923

3666

30

1428

1051

Lviv

4635

5740

1105

45

1724

811

Mykolayiv

2092

3257

1165

13

740

478

Odesa

4603

6602

–1999

43

1656

981

Poltava

2282

4513

2231

21

870

732

Rivne

2706

2671

35

24

920

407

Sumy

1608

3591

–1983

17

748

553

Ternopil

1834

2770

936

21

871

475

Kharkiv

4181

7269

3088

51

1787

1228

Kherson

1955

2898

943

19

663

455

Khmelnytskiy

2259

3726

1467

21

956

706

Cherkasy

1953

3725

1772

13

777

606

Chernivtsi

1749

2047

298

20

668

361

Chernihiv

1621

3770

2149

16

712

457

City of Kyiv

4919

4765

154

31

2256

1292

Sevastopol agglomeration

642

873

231

4

324

274

 

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,7

16,4

–5,7

8,6

4,1

2,7

Autonomous Republic of Crimea

11,1

14,8

–3,7

6,5

3,7

2,9

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,3

17,6

–7,3

7,7

3,9

3,1

Volyn

14,4

15,2

–0,8

9,5

4,3

2,2

Dnipropetrovsk

10,7

17,1

–6,4

6,8

3,7

2,9

Donetsk

9,0

18,0

–9,0

12,0

3,9

3,0

Zhytomyr

11,3

18,1

–6,8

10,4

4,0

2,6

Zakarpattya

14,6

13,0

1,6

8,9

6,1

1,7

Zaporizhzhya

9,8

17,2

–7,4

8,6

3,3

3,0

Ivano-Frankivsk

12,0

13,7

–1,7

9,1

4,9

2,3

Kyiv

11,4

17,1

–5,7

5,6

4,4

3,0

Kirovohrad

10,3

18,7

–8,4

9,4

3,2

2,5

Luhansk

8,7

18,5

–9,8

8,4

3,8

2,8

Lviv

11,2

13,9

–2,7

9,0

4,2

2,0

Mykolayiv

10,9

17,0

–6,1

6,0

3,9

2,5

Odesa

11,9

17,1

–5,2

9,0

4,3

2,5

Poltava

9,4

18,6

–9,2

8,6

3,6

3,0

Rivne

14,5

14,3

0,2

8,3

4,9

2,2

Sumy

8,5

19,0

–10,5

9,7

4,0

2,9

Ternopil

10,4

15,7

–5,3

10,3

5,0

2,7

Kharkiv

9,3

16,2

–6,9

11,4

4,0

2,7

Kherson

11,1

16,4

–5,3

9,3

3,8

2,6

Khmelnytskiy

10,5

17,3

–6,8

8,7

4,4

3,3

Cherkasy

9,3

17,8

–8,5

6,2

3,7

2,9

Chernivtsi

12,0

14,0

–2,0

10,9

4,6

2,5

Chernihiv

9,0

21,0

–12,0

9,2

4,0

2,6

City of Kyiv

10,9

10,6

0,3

5,8

5,0

2,9

Sevastopol agglomeration

10,4

14,2

–3,8

5,7

5,3

4,5

*/ Per 1,000 infants.