Archives: 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-March 2010

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

120884

182996

–62112

1108

40712

34140

Autonomous Republic of Crimea

5416

7198

–1782

41

1713

1591

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

4257

7064

–2807

34

1398

1368

Volyn

3641

3808

–167

34

858

598

Dnipropetrovsk

8941

14091

–5150

71

2832

2757

Donetsk

9965

19443

–9478

126

3832

3646

Zhytomyr

3621

5669

–2048

35

1052

912

Zakarpattya

4424

3945

479

47

1405

617

Zaporizhzhya

4387

7540

–3153

47

1368

1457

Ivano-Frankivsk

4001

4631

–630

44

1367

837

Kyiv

4952

7200

–2248

34

1639

1419

Kirovohrad

2616

4619

–2003

28

760

721

Luhansk

4903

10285

–5382

46

1949

1755

Lviv

7001

8639

–1638

70

2115

1319

Mykolayiv

3124

4852

–1728

18

1052

846

Odesa

6962

9832

–2870

62

2288

1710

Poltava

3473

6804

–3331

31

1145

1214

Rivne

4109

3935

174

35

1168

673

Sumy

2488

5329

–2841

28

895

927

Ternopil

2878

4090

–1212

26

1084

751

Kharkiv

6481

10987

–4506

63

2326

2127

Kherson

2988

4442

–1454

28

937

757

Khmelnytskiy

3535

5544

–2009

27

1197

1133

Cherkasy

3011

5679

–2668

21

1024

1028

Chernivtsi

2641

3140

–499

30

906

636

Chernihiv

2484

5659

–3175

21

874

770

City of Kyiv

7591

7200

391

53

3083

2144

Sevastopol agglomeration

994

1371

–377

8

445

427

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,7

16,2

–5,5

8,7

3,6

3,0

Autonomous Republic of Crimea

11,2

14,9

–3,7

7,1

3,5

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,5

17,4

–6,9

7,6

3,4

3,4

Volyn

14,2

14,9

–0,7

9,0

3,4

2,3

Dnipropetrovsk

10,8

17,0

–6,2

7,7

3,4

3,3

Donetsk

9,1

17,7

–8,6

11,8

3,5

3,3

Zhytomyr

11,4

17,9

–6,5

9,4

3,3

2,9

Zakarpattya

14,4

12,9

1,5

10,4

4,6

2,0

Zaporizhzhya

9,8

16,9

–7,1

10,3

3,1

3,3

Ivano-Frankivsk

11,7

13,6

–1,9

10,2

4,0

2,5

Kyiv

11,7

17,0

–5,3

6,7

3,9

3,3

Kirovohrad

10,4

18,4

–8,0

10,4

3,0

2,9

Luhansk

8,6

18,1

–9,5

8,6

3,4

3,1

Lviv

11,1

13,7

–2,6

9,4

3,4

2,1

Mykolayiv

10,7

16,6

–5,9

5,5

3,6

2,9

Odesa

11,8

16,7

–4,9

8,6

3,9

2,9

Poltava

9,4

18,4

–9,0

8,5

3,1

3,3

Rivne

14,5

13,9

0,6

8,0

4,1

2,4

Sumy

8,6

18,5

–9,9

10,6

3,1

3,2

Ternopil

10,7

15,2

–4,5

8,5

4,0

2,8

Kharkiv

9,5

16,1

–6,6

9,3

3,4

3,1

Kherson

11,1

16,5

–5,4

9,2

3,5

2,8

Khmelnytskiy

10,8

16,9

–6,1

7,4

3,6

3,4

Cherkasy

9,4

17,8

–8,4

6,7

3,2

3,2

Chernivtsi

11,9

14,1

–2,2

10,9

4,1

2,9

Chernihiv

9,1

20,7

–11,6

8,1

3,2

2,8

City of Kyiv

11,1

10,5

0,6

6,6

4,5

3,1

Sevastopol agglomeration

10,6

14,6

–4,0

7,6

4,7

4,6

*/ Per 1,000 infants.