Archives: 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-April 2010

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

160101

240577

-80476

1498

71348

46727

Autonomous Republic of Crimea

7259

9542

-2283

58

2964

2123

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

5717

9252

-3535

52

2490

1829

Volyn

4832

4971

-139

42

1606

801

Dnipropetrovsk

11731

18679

-6948

102

5088

3788

Donetsk

13162

25513

-12351

164

6701

5048

Zhytomyr

4814

7399

-2585

47

1898

1252

Zakarpattya

5836

5190

646

60

2322

858

Zaporizhzhya

5805

9911

-4106

63

2574

2016

Ivano-Frankivsk

5340

6036

-696

69

2213

1150

Kyiv

6439

9659

-3220

49

2971

1930

Kirovohrad

3422

6129

-2707

36

1325

1009

Luhansk

6554

13582

-7028

63

3541

2446

Lviv

9197

11274

-2077

90

3704

1850

Mykolayiv

4128

6418

-2290

26

1842

1192

Odesa

9210

12776

-3566

84

4076

2437

Poltava

4575

8929

-4354

36

2148

1670

Rivne

5477

5131

346

52

1967

903

Sumy

3252

7026

-3774

36

1595

1234

Ternopil

3840

5407

-1567

35

1752

971

Kharkiv

8610

14422

-5812

83

3987

2884

Kherson

3946

5833

-1887

38

1603

1090

Khmelnytskiy

4703

7240

-2537

40

2126

1491

Cherkasy

3991

7488

-3497

32

1781

1373

Chernivtsi

3480

4052

-572

36

1481

857

Chernihiv

3296

7402

-4106

26

1546

1026

City of Kyiv

10172

9490

682

70

5256

2919

Sevastopol agglomeration

1313

1826

-513

9

791

580

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,6

15,9

-5,3

8,9

4,7

3,1

Autonomous Republic of Crimea

11,2

14,7

-3,5

7,5

4,6

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,6

17,1

-6,5

8,7

4,6

3,4

Volyn

14,2

14,6

-0,4

8,3

4,7

2,4

Dnipropetrovsk

10,6

16,9

-6,3

8,3

4,6

3,4

Donetsk

9,0

17,4

-8,4

11,5

4,6

3,4

Zhytomyr

11,4

17,5

-6,1

9,4

4,5

3,0

Zakarpattya

14,3

12,7

1,6

9,9

5,7

2,1

Zaporizhzhya

9,8

16,7

-6,9

10,4

4,3

3,4

Ivano-Frankivsk

11,8

13,3

-1,5

12,0

4,9

2,5

Kyiv

11,4

17,1

-5,7

7,2

5,3

3,4

Kirovohrad

10,2

18,3

-8,1

10,0

4,0

3,0

Luhansk

8,6

17,9

-9,3

8,9

4,7

3,2

Lviv

11,0

13,5

-2,5

9,0

4,4

2,2

Mykolayiv

10,6

16,4

-5,8

6,0

4,7

3,1

Odesa

11,7

16,2

-4,5

8,8

5,2

3,1

Poltava

9,3

18,1

-8,8

7,4

4,4

3,4

Rivne

14,5

13,6

0,9

8,9

5,2

2,4

Sumy

8,5

18,3

-9,8

10,3

4,1

3,2

Ternopil

10,7

15,1

-4,4

8,5

4,9

2,7

Kharkiv

9,5

15,9

-6,4

9,2

4,4

3,2

Kherson

10,9

16,2

-5,3

9,3

4,5

3,0

Khmelnytskiy

10,7

16,5

-5,8

8,2

4,9

3,4

Cherkasy

9,4

17,6

-8,2

7,7

4,2

3,2

Chernivtsi

11,7

13,6

-1,9

9,8

5,0

2,9

Chernihiv

9,0

20,3

-11,3

7,5

4,2

2,8

City of Kyiv

11,1

10,4

0,7

6,5

5,7

3,2

Sevastopol agglomeration

10,5

14,6

-4,1

6,4

6,3

4,6

*/ Per 1,000 infants.