Archives: 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-May 2010

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

197512

295889

-98377

1849

86600

57287

Autonomous Republic of Crimea

8803

11801

-2998

74

3340

2624

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

7118

11362

-4244

64

3222

2204

Volyn

6071

6158

-87

55

2223

992

Dnipropetrovsk

14233

23048

-8815

127

5767

4648

Donetsk

16209

31504

-15295

200

7559

6147

Zhytomyr

5972

9069

-3097

57

2315

1538

Zakarpattya

7194

6329

865

73

3070

1068

Zaporizhzhya

7063

12192

-5129

69

2895

2441

Ivano-Frankivsk

6634

7457

-823

81

3171

1392

Kyiv

7898

11870

-3972

60

3568

2388

Kirovohrad

4237

7491

-3254

50

1559

1255

Luhansk

8089

16514

-8425

82

3980

3003

Lviv

11390

13863

-2473

101

5169

2279

Mykolayiv

5075

7920

-2845

38

2092

1509

Odesa

11323

15522

-4199

99

4816

3059

Poltava

5705

11015

-5310

46

2517

2078

Rivne

6846

6384

462

63

2663

1075

Sumy

4023

8604

-4581

43

1864

1499

Ternopil

4808

6617

-1809

41

2393

1183

Kharkiv

10567

17696

-7129

108

4559

3545

Kherson

4863

7134

-2271

43

1840

1325

Khmelnytskiy

5867

8950

-3083

52

2721

1805

Cherkasy

4922

9230

-4308

43

2207

1687

Chernivtsi

4350

4971

-621

42

2028

1079

Chernihiv

4070

9130

-5060

32

1834

1218

City of Kyiv

12568

11758

810

91

6339

3544

Sevastopol agglomeration

1614

2300

-686

15

889

702

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,4

15,6

-5,2

8,8

4,6

3,0

Autonomous Republic of Crimea

10,8

14,5

-3,7

7,7

4,1

3,2

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,4

16,6

-6,2

8,6

4,7

3,2

Volyn

14,2

14,4

-0,2

8,7

5,2

2,3

Dnipropetrovsk

10,3

16,6

-6,3

8,3

4,2

3,4

Donetsk

8,8

17,1

-8,3

11,3

4,1

3,3

Zhytomyr

11,2

17,0

-5,8

9,2

4,4

2,9

Zakarpattya

14,0

12,3

1,7

9,7

6,0

2,1

Zaporizhzhya

9,4

16,2

-6,8

9,1

3,9

3,3

Ivano-Frankivsk

11,6

13,0

-1,4

11,3

5,6

2,4

Kyiv

11,1

16,7

-5,6

7,1

5,0

3,4

Kirovohrad

10,1

17,8

-7,7

11,2

3,7

3,0

Luhansk

8,5

17,3

-8,8

9,3

4,2

3,1

Lviv

10,8

13,1

-2,3

8,1

4,9

2,2

Mykolayiv

10,3

16,1

-5,8

7,0

4,3

3,1

Odesa

11,5

15,7

-4,2

8,3

4,9

3,1

Poltava

9,2

17,8

-8,6

7,6

4,1

3,4

Rivne

14,4

13,4

1,0

8,7

5,6

2,3

Sumy

8,3

17,8

-9,5

9,8

3,9

3,1

Ternopil

10,7

14,7

-4,0

8,0

5,3

2,6

Kharkiv

9,2

15,4

-6,2

9,6

4,0

3,1

Kherson

10,8

15,8

-5,0

8,5

4,1

2,9

Khmelnytskiy

10,6

16,2

-5,6

8,6

4,9

3,3

Cherkasy

9,2

17,2

-8,0

8,3

4,1

3,2

Chernivtsi

11,6

13,3

-1,7

9,2

5,4

2,9

Chernihiv

8,9

19,9

-11,0

7,4

4,0

2,7

City of Kyiv

10,9

10,2

0,7

6,8

5,5

3,1

Sevastopol agglomeration

10,2

14,6

-4,4

8,5

5,6

4,5

*/ Per 1,000 infants