Archives: 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-June 2010

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

240354

352175

–111821

2219

109261

69820

Autonomous Republic of Crimea

10834

14096

–3262

91

4494

3206

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

8597

13417

–4820

74

3782

2657

Volyn

7321

7285

36

59

2454

1190

Dnipropetrovsk

17565

27525

–9960

162

7773

5710

Donetsk

19683

37335

–17652

237

10172

7415

Zhytomyr

7259

10732

–3473

69

2808

1855

Zakarpattya

8666

7555

1111

86

3325

1273

Zaporizhzhya

8517

14428

–5911

89

4034

2968

Ivano-Frankivsk

8088

8843

–755

94

3671

1699

Kyiv

9634

14244

–4610

69

4491

2932

Kirovohrad

5134

8848

–3714

57

2047

1527

Luhansk

9883

19766

–9883

103

5313

3650

Lviv

13883

16545

–2662

124

5956

2747

Mykolayiv

6160

9406

–3246

48

2824

1860

Odesa

13717

18312

–4595

120

6104

3785

Poltava

6906

13120

–6214

51

3196

2532

Rivne

8209

7598

611

75

3030

1311

Sumy

4939

10207

–5268

56

2339

1826

Ternopil

5842

7862

–2020

46

2761

1435

Kharkiv

12841

21277

–8436

127

6185

4353

Kherson

5913

8418

–2505

48

2399

1659

Khmelnytskiy

7108

10627

–3519

58

3144

2199

Cherkasy

6001

10983

–4982

57

2776

2098

Chernivtsi

5332

5941

–609

45

2378

1314

Chernihiv

4907

10951

–6044

39

2171

1476

City of Kyiv

15413

14107

1306

112

8373

4298

Sevastopol agglomeration

2002

2747

–745

23

1261

845

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

 

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,6

15,5

–4,9

8,8

4,8

3,1

Autonomous Republic of Crimea

11,1

14,5

–3,4

7,9

4,6

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,5

16,4

–5,9

8,3

4,6

3,3

Volyn

14,2

14,1

0,1

7,8

4,8

2,3

Dnipropetrovsk

10,6

16,6

–6,0

8,8

4,7

3,4

Donetsk

8,9

16,9

–8,0

11,2

4,6

3,4

Zhytomyr

11,4

16,8

–5,4

9,3

4,4

2,9

Zakarpattya

14,0

12,2

1,8

9,5

5,4

2,1

Zaporizhzhya

9,5

16,1

–6,6

9,9

4,5

3,3

Ivano-Frankivsk

11,8

12,9

–1,1

11,0

5,4

2,5

Kyiv

11,3

16,7

–5,4

6,8

5,3

3,4

Kirovohrad

10,2

17,6

–7,4

10,6

4,1

3,0

Luhansk

8,7

17,3

–8,6

9,7

4,6

3,2

Lviv

11,0

13,1

–2,1

8,4

4,7

2,2

Mykolayiv

10,5

16,0

–5,5

7,4

4,8

3,2

Odesa

11,6

15,5

–3,9

8,4

5,2

3,2

Poltava

9,3

17,7

–8,4

7,0

4,3

3,4

Rivne

14,4

13,3

1,1

8,6

5,3

2,3

Sumy

8,5

17,6

–9,1

10,7

4,0

3,1

Ternopil

10,8

14,6

–3,8

7,5

5,1

2,7

Kharkiv

9,3

15,5

–6,2

9,5

4,5

3,2

Kherson

10,9

15,5

–4,6

7,9

4,4

3,1

Khmelnytskiy

10,8

16,1

–5,3

8,0

4,8

3,3

Cherkasy

9,3

17,1

–7,8

9,2

4,3

3,3

Chernivtsi

11,9

13,3

–1,4

8,2

5,3

2,9

Chernihiv

8,9

19,9

–11,0

7,5

4,0

2,7

City of Kyiv

11,1

10,2

0,9

7,0

6,1

3,1

Sevastopol agglomeration

10,6

14,6

–4,0

10,9

6,7

4,5

*/ Per 1,000 infants