Archives: 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-July 2010

 

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

 

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number

Ukraine

287182

408941

–121759

2627

146599

83037

Autonomous Republic of Crimea

13124

16397

–3273

117

5775

3773

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10194

15572

–5378

83

5176

3161

Volyn

8749

8404

345

72

3319

1396

Dnipropetrovsk

20779

31944

–11165

185

10345

6822

Donetsk

23611

43224

–19613

282

13333

8744

Zhytomyr

8602

12459

–3857

80

3972

2225

Zakarpattya

10286

8794

1492

109

4315

1462

Zaporizhzhya

10194

16752

–6558

103

5236

3532

Ivano-Frankivsk

9521

10270

–749

107

4783

2006

Kyiv

11485

16671

–5186

83

6206

3469

Kirovohrad

6116

10220

–4104

68

2697

1849

Luhansk

11925

22953

–11028

125

7222

4374

Lviv

16651

19187

–2536

160

8514

3340

Mykolayiv

7337

10946

–3609

55

3565

2218

Odesa

16470

21197

–4727

137

7797

4508

Poltava

8196

15304

–7108

55

4509

3030

Rivne

9822

8802

1020

85

3984

1557

Sumy

5936

11911

–5975

65

3280

2124

Ternopil

6890

9063

–2173

52

3766

1713

Kharkiv

15357

24732

–9375

149

8438

5168

Kherson

7157

9727

–2570

64

3046

2043

Khmelnytskiy

8408

12224

–3816

63

4394

2537

Cherkasy

7192

12736

–5544

72

3833

2423

Chernivtsi

6340

6854

–514

53

3338

1608

Chernihiv

5859

12821

–6962

49

3063

1783

City of Kyiv

18599

16580

2019

129

11076

5179

Sevastopol agglomeration

2382

3197

–815

25

1617

993

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,7

15,3

–4,6

8,9

5,5

3,1

Autonomous Republic of Crimea

11,5

14,4

–2,9

8,7

5,1

3,3

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,7

16,3

–5,6

7,9

5,4

3,3

Volyn

14,5

13,9

0,6

8,1

5,5

2,3

Dnipropetrovsk

10,7

16,4

–5,7

8,6

5,3

3,5

Donetsk

9,1

16,7

–7,6

11,4

5,1

3,4

Zhytomyr

11,5

16,7

–5,2

9,2

5,3

3,0

Zakarpattya

14,2

12,1

2,1

10,3

6,0

2,0

Zaporizhzhya

9,7

15,9

–6,2

9,8

5,0

3,4

Ivano-Frankivsk

11,9

12,8

–0,9

10,7

6,0

2,5

Kyiv

11,5

16,7

–5,2

7,0

6,2

3,5

Kirovohrad

10,4

17,3

–6,9

10,9

4,6

3,1

Luhansk

8,9

17,1

–8,2

10,1

5,4

3,3

Lviv

11,3

13,0

–1,7

9,2

5,8

2,3

Mykolayiv

10,6

15,8

–5,2

7,3

5,2

3,2

Odesa

11,9

15,3

–3,4

8,2

5,6

3,2

Poltava

9,4

17,6

–8,2

6,5

5,2

3,5

Rivne

14,7

13,2

1,5

8,4

6,0

2,3

Sumy

8,7

17,5

–8,8

10,6

4,8

3,1

Ternopil

10,9

14,3

–3,4

7,3

6,0

2,7

Kharkiv

9,6

15,4

–5,8

9,5

5,3

3,2

Kherson

11,3

15,3

–4,0

9,0

4,8

3,2

Khmelnytskiy

10,9

15,8

–4,9

7,4

5,7

3,3

Cherkasy

9,6

17,0

–7,4

9,9

5,1

3,2

Chernivtsi

12,1

13,1

–1,0

8,3

6,4

3,1

Chernihiv

9,1

19,9

–10,8

8,1

4,8

2,8

City of Kyiv

11,5

10,3

1,2

6,9

6,9

3,2

Sevastopol agglomeration

10,8

14,5

–3,7

10,1

7,3

4,5

*/ Per 1,000 infants