Archives: 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Natural increase in population in January-August 2010

1. Births, deaths, natural population growth, total registered marriages and divorces

  

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Marriages, number

Divorces, number1

Ukraine

330018

472077

-142059

3047

183713

94369

Autonomous Republic of Crimea

15231

19344

-4113

141

7099

4239

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

11690

17589

-5899

94

6632

3560

Volyn

9978

9498

480

85

4202

1578

Dnipropetrovsk

23923

37176

-13253

218

13042

7773

Donetsk

27321

50627

-23306

346

16793

9957

Zhytomyr

9829

14036

-4207

92

5024

2534

Zakarpattya

11769

9947

1822

128

5087

1647

Zaporizhzhya

11774

19619

-7845

120

6580

4080

Ivano-Frankivsk

10813

11576

-763

117

5897

2279

Kyiv

13105

19130

-6025

93

7731

3915

Kirovohrad

7020

11830

-4810

80

3459

2114

Luhansk

13793

26814

-13021

142

9136

4970

Lviv

18951

21584

-2633

179

10678

3827

Mykolayiv

8442

12666

-4224

68

4416

2533

Odesa

19021

24596

-5575

155

9573

5135

Poltava

9480

17708

-8228

61

5791

3465

Rivne

11337

9938

1399

102

4903

1751

Sumy

6838

13695

-6857

72

4179

2376

Ternopil

7889

10256

-2367

65

4752

1949

Kharkiv

17586

28890

-11304

169

10731

5920

Kherson

8310

11277

-2967

74

3793

2326

Khmelnytskiy

9668

13831

-4163

71

5639

2853

Cherkasy

8215

14668

-6453

80

4853

2740

Chernivtsi

7307

7779

-472

60

4222

1853

Chernihiv

6699

14673

-7974

57

3829

2000

City of Kyiv

21262

19492

1770

150

13683

5867

Sevastopol agglomeration

2767

3838

-1071

28

1989

1128

1 According to data civil status registration authority.

 

2. Crude birth, death, natural increase marriage rate, divorce rate

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate*/

crude marriage rate

crude divorce rate

Ukraine

10,8

15,4

–4,6

9,0

6,0

3,1

Autonomous Republic of Crimea

11,6

14,8

–3,2

9,1

5,4

3,2

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

10,6

16,0

–5,4

7,9

6,0

3,2

Volyn

14,4

13,7

0,7

8,4

6,1

2,3

Dnipropetrovsk

10,7

16,7

–6,0

8,9

5,9

3,5

Donetsk

9,2

17,1

–7,9

12,3

5,7

3,4

Zhytomyr

11,5

16,4

–4,9

9,2

5,9

3,0

Zakarpattya

14,2

12,0

2,2

10,6

6,1

2,0

Zaporizhzhya

9,8

16,3

–6,5

10,0

5,5

3,4

Ivano-Frankivsk

11,8

12,6

–0,8

10,3

6,4

2,5

Kyiv

11,4

16,7

–5,3

6,9

6,7

3,4

Kirovohrad

10,4

17,5

–7,1

11,2

5,1

3,1

Luhansk

9,0

17,5

–8,5

10,1

6,0

3,2

Lviv

11,2

12,7

–1,5

9,1

6,3

2,3

Mykolayiv

10,7

16,0

–5,3

7,9

5,6

3,2

Odesa

12,0

15,5

–3,5

8,1

6,0

3,2

Poltava

9,5

17,8

–8,3

6,3

5,8

3,5

Rivne

14,8

13,0

1,8

8,8

6,4

2,3

Sumy

8,8

17,6

–8,8

10,3

5,4

3,1

Ternopil

10,9

14,2

–3,3

8,0

6,6

2,7

Kharkiv

9,6

15,7

–6,1

9,4

5,8

3,2

Kherson

11,4

15,5

–4,1

9,0

5,2

3,2

Khmelnytskiy

10,9

15,6

–4,7

7,3

6,4

3,2

Cherkasy

9,5

17,0

–7,5

9,6

5,6

3,2

Chernivtsi

12,1

12,9

–0,8

8,2

7,0

3,1

Chernihiv

9,1

19,9

–10,8

8,3

5,2

2,7

City of Kyiv

11,5

10,5

1,0

7,0

7,4

3,2

Sevastopol agglomeration

10,9

15,2

–4,3

9,9

7,9

4,5

*/ Per 1,000 infants.