Archives: 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural increase in population in JanuaryJule 2011

1. Births, deaths, natural population growth

  

Births, persons

Deaths, persons

Natural population growth, persons

Infant mortality persons

Ukraine

279259

397533

–118274

2575

Autonomous Republic of Crimea

12780

16676

–3896

130

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10012

14989

–4977

93

Volyn

8383

8315

68

75

Dnipropetrovsk

20083

31201

–11118

201

Donetsk

23290

42592

–19302

246

Zhytomyr

8390

12160

–3770

59

Zakarpattya

9973

8823

1150

107

Zaporizhzhya

10083

16149

–6066

93

Ivano-Frankivsk

9289

9952

–663

100

Kyiv

11094

15808

–4714

84

Kirovohrad

5982

10000

–4018

75

Luhansk

11707

22336

–10629

104

Lviv

16355

18663

–2308

144

Mykolayiv

7167

10561

–3394

48

Odesa

15990

20186

–4196

162

Poltava

8047

14598

–6551

51

Rivne

9803

8547

1256

96

Sumy

5857

11202

–5345

49

Ternopil

6709

8838

–2129

65

Kharkiv

14599

24101

–9502

142

Kherson

6465

9520

–3055

72

Khmelnytskiy

8125

11977

–3852

42

Cherkasy

6914

12360

–5446

64

Chernivtsi

6318

6666

–348

59

Chernihiv

5590

11954

–6364

43

City of Kyiv

17950

16078

1872

149

Sevastopol agglomeration

2304

3281

–977

22

  

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1,000 present population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase mortality

infant rate1

Ukraine

10,5

15,0

–4,5

8,9

Autonomous Republic of Crimea

11,2

14,6

–3,4

9,6

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,5

15,7

–5,2

9,1

Volyn

13,9

13,8

0,1

8,8

Dnipropetrovsk

10,4

16,1

–5,7

9,8

Donetsk

9,1

16,6

–7,5

10,3

Zhytomyr

11,3

16,4

–5,1

6,9

Zakarpattya

13,8

12,2

1,6

10,1

Zaporizhzhya

9,7

15,5

–5,8

8,9

Ivano-Frankivsk

11,6

12,4

–0,8

10,6

Kyiv

11,1

15,8

–4,7

7,4

Kirovohrad

10,2

17,1

–6,9

12,2

Luhansk

8,8

16,8

–8,0

8,5

Lviv

11,1

12,6

–1,5

8,7

Mykolayiv

10,4

15,4

–5,0

6,5

Odesa

11,5

14,5

–3,0

9,7

Poltava

9,3

16,9

–7,6

6,2

Rivne

14,6

12,8

1,8

9,6

Sumy

8,7

16,6

–7,9

8,1

Ternopil

10,7

14,0

–3,3

9,5

Kharkiv

9,2

15,1

–5,9

9,4

Kherson

10,2

15,1

–4,9

10,2

Khmelnytskiy

10,6

15,6

–5,0

5,0

Cherkasy

9,3

16,6

–7,3

8,9

Chernivtsi

12,0

12,7

–0,7

9,2

Chernihiv

8,8

18,8

–10,0

7,4

City of Kyiv

11,0

9,9

1,1

8,0

Sevastopol agglomeration

10,4

14,8

–4,4

9,0

 1 Per 1,000 infants.