Archives: 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural population movement January-August 2011

 

1. Absolute data for births, deaths and natural increase

(persons)

  Births Deaths Natural increase Infant mortality

Ukraine

327395

448878

–121483

3011

Autonomous Republic of Crimea

15093

18874

–3781

150

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11748

16919

–5171

110

Volyn

9717

9377

340

81

Dnipropetrovsk

23584

35286

–11702

231

Donetsk

27326

48315

–20989

294

Zhytomyr

9927

13784

–3857

68

Zakarpattya

11731

9908

1823

126

Zaporizhzhya

11809

18291

–6482

114

Ivano-Frankivsk

10798

11185

–387

108

Kyiv

12990

17889

–4899

98

Kirovohrad

6978

11324

–4346

90

Luhansk

13805

25285

–11480

126

Lviv

19151

20969

–1818

173

Mykolayiv

8376

11812

–3436

58

Odesa

18865

22773

–3908

188

Poltava

9376

16440

–7064

64

Rivne

11454

9630

1824

117

Sumy

6885

12665

–5780

55

Ternopil

7859

9974

–2115

75

Kharkiv

17131

27196

–10065

165

Kherson

7699

10737

–3038

86

Khmelnytskiy

9488

13473

–3985

51

Cherkasy

8081

13969

–5888

73

Chernivtsi

7404

7520

–116

68

Chernihiv

6543

13504

–6961

51

City of Kyiv

20884

18110

2774

168

Sevastopol agglomeration

2693

3669

–976

23

 

 

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase

infant mortality rate1

Ukraine

10,7

14,7

–4,0

9,1

Autonomous Republic of Crimea

11,5

14,4

–2,9

9,7

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,8

15,5

–4,7

9,4

Volyn

14,1

13,6

0,5

8,3

Dnipropetrovsk

10,6

15,9

–5,3

9,8

Donetsk

9,3

16,4

–7,1

10,7

Zhytomyr

11,7

16,2

–4,5

7,0

Zakarpattya

14,1

11,9

2,2

10,4

Zaporizhzhya

9,9

15,3

–5,4

9,5

Ivano-Frankivsk

11,8

12,2

–0,4

10,0

Kyiv

11,3

15,6

–4,3

7,5

Kirovohrad

10,4

16,9

–6,5

12,8

Luhansk

9,1

16,6

–7,5

9,0

Lviv

11,3

12,4

–1,1

9,1

Mykolayiv

10,6

15,0

–4,4

6,8

Odesa

11,9

14,3

–2,4

9,9

Poltava

9,5

16,6

–7,1

6,8

Rivne

14,9

12,5

2,4

10,3

Sumy

8,9

16,4

–7,5

7,9

Ternopil

10,9

13,8

–2,9

9,6

Kharkiv

9,4

14,9

–5,5

9,5

Kherson

10,6

14,8

–4,2

10,7

Khmelnytskiy

10,8

15,3

–4,5

5,4

Cherkasy

9,4

16,3

–6,9

8,9

Chernivtsi

12,3

12,5

–0,2

9,2

Chernihiv

9,0

18,5

–9,5

7,7

City of Kyiv

11,2

9,7

1,5

7,9

Sevastopol agglomeration

10,6

14,5

–3,9

8,3

1 Per 1000 live birth.