Archives: 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural population movement January- September 2011

1. Absolute data for births, deaths and natural increase

(persons)

  Births Deaths Natural increase Infant mortality

Ukraine

372820

498323

-125503

3394

Autonomous Republic of Crimea

17332

20901

-3569

170

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

13345

18738

-5393

130

Volyn

10914

10389

525

91

Dnipropetrovsk

26857

39163

-12306

251

Donetsk

31061

53607

-22546

343

Zhytomyr

11223

15266

-4043

80

Zakarpattya

13491

10972

2519

146

Zaporizhzhya

13465

20337

-6872

129

Ivano-Frankivsk

12257

12388

-131

123

Kyiv

14820

19982

-5162

103

Kirovohrad

7893

12542

-4649

102

Luhansk

15818

28072

-12254

144

Lviv

21682

23260

-1578

192

Mykolayiv

9606

13120

-3514

66

Odesa

21597

25186

-3589

212

Poltava

10612

18330

-7718

70

Rivne

13027

10671

2356

130

Sumy

7816

14112

-6296

63

Ternopil

8974

11045

-2071

79

Kharkiv

19472

30194

-10722

187

Kherson

8797

11850

-3053

95

Khmelnytskiy

10792

14975

-4183

60

Cherkasy

9237

15546

-6309

75

Chernivtsi

8403

8395

8

72

Chernihiv

7449

15059

-7610

60

City of Kyiv

23771

20173

3598

191

Sevastopol agglomeration

3109

4050

-941

30

 

 

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase

infant mortality rate1

Ukraine

10,9

14,6

–3,7

9,1

Autonomous Republic of Crimea

11,8

14,2

–2,4

9,8

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,9

15,3

–4,4

9,9

Volyn

14,1

13,4

0,7

8,3

Dnipropetrovsk

10,8

15,7

–4,9

9,5

Donetsk

9,4

16,2

–6,8

11,1

Zhytomyr

11,8

16,0

–4,2

7,3

Zakarpattya

14,4

11,7

2,7

10,7

Zaporizhzhya

10,0

15,1

–5,1

9,6

Ivano-Frankivsk

11,9

12,0

–0,1

10,1

Kyiv

11,5

15,5

–4,0

7,0

Kirovohrad

10,5

16,6

–6,1

12,9

Luhansk

9,2

16,4

–7,2

9,2

Lviv

11,4

12,2

–0,8

9,0

Mykolayiv

10,9

14,9

–4,0

6,9

Odesa

12,1

14,1

–2,0

9,9

Poltava

9,5

16,5

–7,0

6,6

Rivne

15,1

12,4

2,7

10,1

Sumy

9,0

16,3

–7,3

8,1

Ternopil

11,0

13,6

–2,6

8,9

Kharkiv

9,5

14,7

–5,2

9,6

Kherson

10,8

14,6

–3,8

10,5

Khmelnytskiy

10,9

15,1

–4,2

5,6

Cherkasy

9,6

16,2

–6,6

8,1

Chernivtsi

12,4

12,4

0,0

8,7

Chernihiv

9,1

18,4

–9,3

8,0

City of Kyiv

11,3

9,6

1,7

8,0

Sevastopol agglomeration

10,9

14,2

–3,3

9,6

1 Per 1000 live birth.