Archives: 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural population movement January-October 2011

 

1. Absolute data for births, deaths and natural increase

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

416165

552845

–136680

3785

Autonomous Republic of Crimea

19365

23037

–3672

185

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

14843

20886

–6043

155

Volyn

12181

11516

665

99

Dnipropetrovsk

29897

43454

–13557

280

Donetsk

34544

59413

–24869

396

Zhytomyr

12532

16901

–4369

99

Zakarpattya

15304

12206

3098

160

Zaporizhzhya

15024

22537

–7513

144

Ivano-Frankivsk

13740

13790

–50

133

Kyiv

16542

22300

–5758

117

Kirovohrad

8796

13890

–5094

113

Luhansk

17623

30980

–13357

158

Lviv

24183

25809

–1626

226

Mykolayiv

10737

14467

–3730

76

Odesa

24191

27857

–3666

226

Poltava

11759

20339

–8580

73

Rivne

14601

11796

2805

141

Sumy

8655

15698

–7043

68

Ternopil

10038

12312

–2274

83

Kharkiv

21741

33445

–11704

207

Kherson

9909

13142

–3233

107

Khmelnytskiy

12067

16674

–4607

68

Cherkasy

10318

17284

–6966

83

Chernivtsi

9413

9301

112

81

Chernihiv

8304

16829

–8525

64

City of Kyiv

26406

22505

3901

211

Sevastopol agglomeration

3452

4477

–1025

32

 

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase

infant mortality rate1

Ukraine

10,9

14,5

–3,6

9,2

Autonomous Republic of Crimea

11,8

14,1

–2,3

9,6

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

10,9

15,3

–4,4

10,6

Volyn

14,1

13,3

0,8

8,1

Dnipropetrovsk

10,8

15,7

–4,9

9,5

Donetsk

9,4

16,2

–6,8

11,5

Zhytomyr

11,8

15,9

–4,1

8,1

Zakarpattya

14,7

11,7

3,0

10,6

Zaporizhzhya

10,0

15,0

–5,0

9,6

Ivano-Frankivsk

12,0

12,0

0,0

9,8

Kyiv

11,6

15,6

–4,0

7,2

Kirovohrad

10,5

16,6

–6,1

12,9

Luhansk

9,3

16,3

–7,0

9,0

Lviv

11,4

12,2

–0,8

9,5

Mykolayiv

10,9

14,7

–3,8

7,1

Odesa

12,2

14,0

–1,8

9,5

Poltava

9,5

16,4

–6,9

6,2

Rivne

15,2

12,3

2,9

9,9

Sumy

9,0

16,3

–7,3

7,8

Ternopil

11,1

13,6

–2,5

8,4

Kharkiv

9,5

14,6

–5,1

9, 6

Kherson

10,9

14,5

–3,6

10,7

Khmelnytskiy

10,9

15,1

–4,2

5,7

Cherkasy

9,7

16,2

–6,5

8,1

Chernivtsi

12,4

12,3

0,1

8,8

Chernihiv

9,1

18,5

–9,4

7,7

City of Kyiv

11,3

9,6

1,7

7,9

Sevastopol agglomeration

10,9

14,1

–3,2

9,2

1 Per 1000 live birth.