Archives: 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

 

Natural population movement January-November 2011

1. Absolute data for births, deaths and natural increase

(persons)

  

Births

Deaths

Natural increase

Infant mortality

Ukraine

460512

609569

-149057

4119

Autonomous Republic of Crimea

21434

25352

-3918

199

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

16430

23189

-6759

169

Volyn

13489

12673

816

109

Dnipropetrovsk

33156

47908

-14752

312

Donetsk

38261

65226

-26965

432

Zhytomyr

13839

18665

-4826

111

Zakarpattya

16986

13382

3604

175

Zaporizhzhya

16613

24830

-8217

151

Ivano-Frankivsk

15141

15218

-77

140

Kyiv

18292

24659

-6367

129

Kirovohrad

9725

15300

-5575

127

Luhansk

19471

34232

-14761

169

Lviv

26581

28472

-1891

252

Mykolayiv

11859

15976

-4117

83

Odesa

26772

30804

-4032

244

Poltava

12967

22393

-9426

80

Rivne

16229

12994

3235

150

Sumy

9592

17302

-7710

72

Ternopil

11062

13624

-2562

87

Kharkiv

24101

36846

-12745

217

Kherson

10995

14536

-3541

115

Khmelnytskiy

13296

18399

-5103

78

Cherkasy

11419

19132

-7713

91

Chernivtsi

10371

10247

124

85

Chernihiv

9240

18515

-9275

73

 

 

 

 

 

City of Kyiv

29330

24725

4605

232

Sevastopol agglomeration

3861

4970

-1109

37

  

 

2. Crude birth, death, natural increase

(per 1000 persons of the available population)

 

Crude ratios

crude birth rate

crude death rate

natural increase

infant mortality rate1

Ukraine

11,0

14,6

–3,6

9,1

Autonomous Republic of Crimea

11,9

14,1

–2,2

9,3

oblasts

 

 

 

 

Vinnytsya

11,0

15,5

–4,5

10,5

Volyn

14,2

13,3

0,9

8,1

Dnipropetrovsk

10,9

15,7

–4,8

9,6

Donetsk

9,5

16,1

–6,6

11,4

Zhytomyr

11,9

16,0

–4,1

8,2

Zakarpattya

14,9

11,7

3,2

10,5

Zaporizhzhya

10,1

15,1

–5,0

9,1

Ivano-Frankivsk

12,0

12,1

–0,1

9,4

Kyiv

11,7

15,7

–4,0

7,2

Kirovohrad

10,6

16,6

–6,0

13,2

Luhansk

9,3

16,4

–7,1

8,8

Lviv

11,4

12,2

–0,8

9,6

Mykolayiv

11,0

14,8

–3,8

7,1

Odesa

12,3

14,1

–1,8

9,3

Poltava

9,6

16,5

–6,9

6,2

Rivne

15,4

12,3

3,1

9,5

Sumy

9,0

16,3

–7,3

7,5

Ternopil

11,2

13,8

–2,6

8,0

Kharkiv

9,6

14,7

–5,1

9,1

Kherson

11,1

14,6

–3,5

10,4

Khmelnytskiy

11,0

15,2

–4,2

5,9

Cherkasy

9,7

16,3

–6,6

8,0

Chernivtsi

12,5

12,4

0,1

8,4

Chernihiv

9,2

18,5

–9,3

8,0

 

 

 

 

 

City of Kyiv

11,4

9,6

1,8

7,9

Sevastopol agglomeration

11,1

14,3

–3,2

9,7

1 Per 1000 live birth.