Archives: 2012| 2011| 2010| 2009| 2008| 2007| 2006| 2005| 2004| 2003

Population as of January 1, 2012. Average annual populations 20111

1. Present population

 (thsd.persons)

  

As of January 1, 2012

Average populations 2011

total

urban

rural

total

urban

rural

Ukraine

45633,6

31380,9

14252,7

45706,1

31411,3

14294,8

Autonomous Republic of Crimea

1963,0

1232,2

730,8

1963,3

1233,1

730,2

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1634,2

815,8

818,4

1637,7

814,9

822,8

Volyn

1038,6

539,1

499,5

1037,9

538,1

499,8

Dnipropetrovsk

3320,3

2772,2

548,1

3328,4

2778,8

549,6

Donetsk

4403,2

3987,4

415,8

4418,1

4000,2

417,9

Zhytomyr

1273,2

740,4

532,8

1276,1

740,8

535,3

Zakarpattya

1250,7

465,2

785,5

1249,0

464,5

784,5

Zaporizhzhya

1791,7

1379,3

412,4

1796,5

1382,3

414,2

Ivano-Frankivsk

1380,1

597,7

782,4

1380,0

597,5

782,5

Kyiv

1719,5

1059,1

660,4

1718,6

1056,3

662,3

Kirovohrad

1002,4

622,9

379,5

1006,2

624,2

382,0

Luhansk

2272,7

1971,6

301,1

2282,0

1979,0

303,0

Lviv

2540,9

1544,8

996,1

2542,8

1545,6

997,2

Mykolayiv

1178,2

798,1

380,1

1180,8

799,5

381,3

Odesa

2388,3

1595,0

793,3

2388,5

1594,9

793,6

Poltava

1477,2

904,9

572,3

1482,5

906,6

575,9

Rivne

1154,3

552,3

602,0

1153,4

551,7

601,7

Sumy

1152,3

779,2

373,1

1156,9

781,1

375,8

Ternopil

1080,4

474,9

605,5

1082,3

474,8

607,5

Kharkiv

2742,2

2197,3

544,9

2748,6

2201,2

547,4

Kherson

1083,4

662,5

420,9

1085,8

664,0

421,8

Khmelnytskiy

1320,2

728,2

592,0

1323,5

727,9

595,6

Cherkasy

1277,3

718,4

558,9

1281,3

719,6

561,7

Chernivtsi

905,3

383,1

522,2

904,8

382,1

522,7

Chernihiv

1088,5

687,4

401,1

1093,4

688,4

405,0

City of Kyiv

2814,3

2814,3

х

2806,7

2806,7

х

Sevastopol agglomeration

381,2

357,6

23,6

381,0

357,5

23,5

2. Resident population

(thsd.persons)

  

As of January 1, 2012

Average populations 2011

total

urban

rural

total

urban

rural

Ukraine

45453,3

31125,2

14328,1

45525,7

31155,6

14370,1

Autonomous Republic of Crimea

1954,2

1217,4

736,8

1954,5

1218,3

736,2

oblasts

 

 

 

 

 

 

Vinnytsya

1627,1

806,8

820,3

1630,6

805,9

824,7

Volyn

1035,9

533,1

502,8

1035,2

532,1

503,1

Dnipropetrovsk

3317,0

2766,1

550,9

3325,1

2772,7

552,4

Donetsk

4390,3

3971,5

418,8

4405,2

3984,3

420,9

Zhytomyr

1274,0

738,3

535,7

1276,9

738,7

538,2

Zakarpattya

1247,9

460,1

787,8

1246,2

459,4

786,8

Zaporizhzhya

1790,9

1375,3

415,6

1795,7

1378,2

417,5

Ivano-Frankivsk

1377,4

591,4

786,0

1377,2

591,2

786,0

Kyiv

1713,8

1048,1

665,7

1712,8

1045,3

667,5

Kirovohrad

996,0

616,8

379,2

999,8

618,1

381,7

Luhansk

2268,1

1965,7

302,4

2277,4

1973,1

304,3

Lviv

2522,6

1521,9

1000,7

2524,5

1522,7

1001,8

Mykolayiv

1177,5

795,2

382,3

1180,0

796,5

383,5

Odesa

2377,2

1576,7

800,5

2377,4

1576,6

800,8

Poltava

1469,3

893,0

576,3

1474,6

894,8

579,8

Rivne

1153,2

547,0

606,2

1152,3

546,4

605,9

Sumy

1150,1

774,7

375,4

1154,8

776,7

378,1

Ternopil

1077,2

470,2

607,0

1079,0

470,1

608,9

Kharkiv

2726,5

2177,5

549,0

2733,0

2181,5

551,5

Kherson

1081,9

659,1

422,8

1084,4

660,7

423,7

Khmelnytskiy

1317,0

722,6

594,4

1320,4

722,3

598,1

Cherkasy

1273,7

712,8

560,9

1277,7

713,9

563,8

Chernivtsi

902,2

378,1

524,1

901,7

377,1

524,6

Chernihiv

1080,0

677,2

402,8

1084,8

678,1

406,7

City of Kyiv

2773,0

2773,0

х

2765,4

2765,4

х

Sevastopol agglomeration

379,3

355,6

23,7

379,1

355,5

23,6

  1 The data are preliminary